Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT311 - Drift och underhåll
 
Kursplanen fastställd 2015-01-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIBYL
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0100 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    

I program

TIBYL BYGGTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Caroline IngelhammarBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursen krävs kännedom om byggteknik, byggnader och anläggningar från tidigare kurser i årskurserna 1, 2 och 3.

Syfte

Syftet med kursen är att ge förståelse för drift och underhåll som en viktig del i livscykelprocessen för en byggnad eller anläggning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

-identifiera och beskriva drift och underhållsbehovet hos en byggnad eller en anläggning.
-ge exempel på hur drift och underhållsarbetet kan organiseras
-förklara och välja lämpliga metoder för inspektion och kontroll av byggnader eller anläggningar.
-förklara och välja lämpliga metoder för drift och underhållsåtgärder
-uppföra förslag till en underhållsplan på ett bestämt objekt samt redovisa det i form av en teknisk rapport.
-upprätta en budget för underhållsplanen och redogöra för de kostnader som är relaterade till drift och underhållsverksamhet.
-ha utvecklat sina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning.

Innehåll

De inledande föreläsningarna behandlar grundläggande förutsättningar för underhåll av byggnader och anläggningar där bland annat definitioner och begrepp inom ämnesområdet introduceras. Därefter genomför studenterna i grupper om 3-4 personer en datorbaserad laboration där man lär sig hur man upprättar en underhållsplan. Grupperna tilldelas en byggnad från en bestämd tidsepok.En okulärbesiktning genomförs på plats och insamling av nödvändig fakta dokumenteras varefter en underhållsplan upprättas. Budgetförslag för aktuell fastighet redovisas för en bestämd tidsperiod.

Organisation

Projektarbetet genomförs i grupper om 3 - 4 studenter. Resultatet presenteras både muntligt och skriftligt i form av en teknisk rapport.

Litteratur

-Underhållsplanering, Anders Granlund -Övrigt material består av utdelade uppgifter, föreläsningar och material som erhållits i samband med studiebesök, litteratursökning m.m.

Examination

Examination sker genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet. Godkänt projektarbete betygsätts med 3, 4 eller 5, vilket samtidigt utgör slutbetyg.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.