Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM155 - Modellering av hållbara energisystem  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-02 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    
0214 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   12 Jan 2016 em H   08 Apr 2016 em EKL,  16 Aug 2016 fm M

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Fredrik Hedenus


Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursen Fysik för ingenjörer (TIF085). Grundläggande kunskaper i programmering och linjär algebra.

Syfte

Kursens syfte är att inspirera och stimulera studenten att förhålla sig till energisystemets hållbarhetsutmaningar.  Detta görs genom att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i datorteknik på energisystemet. För att göra det krävs såväl en grundläggande förståelse för vad begreppet 'hållbar utveckling' betyder, som insikter i hur energisystem och energitekniker fungerar. Dessutom har kursen till syfte att studenterna ska reflektera över hur hen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling  i sin framtida yrkesroll.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • redogöra för innebörden och kritiskt förhålla sig till begreppet hållbar utveckling i dess tre huvudsakliga dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala
  • förklara den naturliga växthuseffekten och hur den påverkas av mänskliga aktiviteter såsom utsläpp av växthusgaser och förändrad markanvändning
  • redogöra för de olika komponenterna i ett energisystem och de viktigaste relationerna dem emellan.
  • formulera och implementera en energisystemmodell, samt reflektera över lämpliga systemgränser för modellen
  • reflektera och kritiskt förhålla sig till energiscenarier med utgångspunkt från de olika dimensionerna av hållbar utveckling
  • etiskt reflektera över sin framtida yrkesroll som dataingenjör
  • inhämta, bearbeta och kritiskt förhålla sig till information, samt därefter redovisa denna information både muntligt och skriftligt

Innehåll

Kursen ger en introduktion till hållbara energisystem, och hur de kan analyseras. En enkel energisystem modell formuleras, implementeras och används för scenarioanalys. Kursen ger även perspektiv på tillämpningar av datorteknik inom hållbarhetsområdet.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar, en projektuppgift med handledning som redovisas med en skriftlig rapport. Vidare ingår inspirationsföreläsningar samt en inlämningsuppgift. 

Examination

Tentamen
Projektrapport
Uppsats


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.