Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMA150 - Konstruktionsprojekt marinteknik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
15,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Projekt 15,0hp Betygskala: UG   7,5hp 7,5hp    

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Per Hogström
Professor  Lars Larsson
Professor  Jonas Ringsberg


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/68772672-a574-4c71-84b6-764ba519d774


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys
och flervariabelanalys), mekanik och hållfasthetslära, strömningsmekanik.

Ytterligare kurskrav: MMA136 -
Ship geometry and hydrostatics, MMA161 - Ship resistance and computational
hydrodynamics, SJO740 - Marine propulsion systems,

SJO745 - Wave loads and seakeeping and MMA167 - Marine Structural engineering.

Syfte

Syftet är att studenterna skall medverka i ett
industrianknutet problemorienterat utvecklingsprojekt av ett fartyg eller en
offshoreanläggning. 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- tillämpa sin kunskap, förståelse och förmåga att lösa
problem i nya, obekanta områden inom en bredare 
kontext än Naval Architecture (fartygskonstruktion)

- visa förmåga att delta i och bidra till en designprocess som en medlem av en
projektgrupp

- visa förmåga att tillämpa systemteknisk metod

- visa förmåga att planera och genomföra en konstruktion av en komplex produkt
som ett handelsfartyg eller en offshore-stuktur inom givna tidsramar

- föreslå nya koncept och designlösningar som möter kundens krav,
transportbehov och begränsningar

- visa fördjupad kunskap om de metoder som krävs i designprocessen av en marin
struktur

- visa förmågan att muntligen och skriftligen klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Innehåll

Studentgruppen ställs inför att konstruera en verklig marin
produkt med assistans från erfarna, ingenjörer yrkesverksamma inom industrin
samt forskare och lärare från Chalmers. Den inledande designfasen som föregår
ordern av ett nytt fartyg, följande kundens krav, inkluderas i projektet.

Organisation

Kursen är problemorienterad. Första delen består av
föreläsningar och den senare delen av projektarbete med handledning från
erfarna ingenjörer från industrin och lärare från Chalmers.

Litteratur

Kompendium, föreläsningspresentationer, forskningsartiklar
samt klassregler.

Examination

Godkänd rapport och presentation


Publicerad: må 13 jul 2020.