Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MEN126 - Hållbar produktutveckling
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKMAS
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   10 Mar 2014 fm M,  13 Jan 2014 fm M,  26 Aug 2014 em M

I program

TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Antal Boldizar


Ersätter

MEN125   Miljöteknik M

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/6b668243-cbc2-45e3-89fb-3cd1c7d79040

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Materialteknik och Material- och tillverkningsteknik inom maskinteknikprogrammet eller motsvarande grundkurser i material och tillverkningsteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande förståelse för utveckling av miljöanpassade produkter, med generell relevans inom teknikområdet maskinteknik. Grundläggande delar i kursen berör förståelse för övergripande miljö- och hållbarhetshänsyn, samt hur sådana övergripande hänsyn kan beaktas och införas i produktutvecklingsförlopp.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs skall studenter kunna:
a) redogöra för innebörden av begreppet hållbar utveckling och sin roll i denna, privat såväl som yrkesmässigt
b) beskriva orsak-verkan-kedjor för kända miljöproblem som eutrofiering, försurning och växthuseffekten
c) göra en grundläggande analys av påverkan på miljö och hållbar utveckling med hjälp av systemanalytiska verktyg och modeller såsom livscykelanalys, DPSIR och I = PAT
d) beskriva och använda generella metoder såväl som strategier för för hållbar produktutveckling
e) välja och använda lämplig grundläggande information för bedömning av produkters och produktionsprocessers inverkan på miljö och hållbar utveckling

Innehåll

Hänsyn till hållbar utveckling vid utveckling av nya produkter är en starkt ökande angelägenhet i näringslivet. Betydande ansträngningar görs för att reducera miljöbelastningar och negativa sociala effekter från produktion, och behovet av ny kunskap och nya tillämpningar är stort. Den starka utvecklingen har emellertid lett till en stor mängd ny information, vilket i vissa fall riskerar att öka antalet valbara alternativ snarare än att öka klarheten vid tekniska valsituationer.

Kursen inleds med en övergripande behandling av miljö och hållbar utveckling, med betoning på globala angelägenheter. Här introduceras också systemanalytiska verktyg och modeller, t ex livscykelanalys och multikriterieanalys, för bedömning av påverkan på miljö- och hållbar utveckling från produkter och processer. I den efterföljande delen behandlas strategier och metoder för införande av miljö- och hållbarhetshänsyn i samband med produktutveckling. I särskilda delar behandlas alternativen till hantering av uttjänta produkter och dess implikationer på utvecklingsarbetet, inverkan av valda material och tillverkningsprocesser. I kursen behandlas också metoder för sammanvägning av funktionella produktegenskaper och miljöbelastning.

Organisation

Kursen består av 14 föreläsningar om 2 timmar och 8 övningstillfällen.

Litteratur

Kurslitteraturen utgörs av Material and the Environment - Eco-Informed Materials Choice, Michael F Asby, Butterford-Heinemann, Oxford 2009, ISBN 978-1-8517-608-8, dessutom ett övningskompendium med kompletterande litteratur. Ytterligare kursmaterial kan tillkomma, vilket meddelas vid kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.