Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM081 - Life cycle assessment
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ

Kursen full
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Maj 2014 em V,  14 Jan 2014 em V,  20 Aug 2014 em V

I program

MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIAL ECOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - Specialisering i hållbar utveckling, Årskurs 3 (obligatorisk)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskare  Maria Ljunggren Söderman
Professor  Anne-Marie Tillman


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/f33c4073-f9af-4aca-b23c-d488e0ad1df1


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i miljökunskap omfattande minst 3 p, t ex Miljöteknik för V.
Kursen i Miljösystemanalys (VMI010) ger en god grund för kursen i Livscykelanalys, men är inte en förutsättning.
För sökande till kursen som enstaka kurs gäller följande förkunskapskrav:
- Minst 80 p på matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller teknisk högskola
- Minst 3 p miljökunskap
- Dokumenterad räknevana, t ex 10 p matematik.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse om metoder för att analysera och värdera miljöpåverkan av produkter, i ett livscykelperspektiv. Kursen skall vidare ge den teoretiska bakgrunden för livscykelanalys som metod, förmåga att använda metoden, god kännedom om dess tillämpningsområden och dess begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva vad vad livscykelanalys är och känna till dess olika tillämpnningsområden, liksom dess begränsningar


- förklara vilka krav på metod som ställs av olika tillämpningsområden.


- ställa beställarkrav, ta emot, och kritiskt granska en livscykelanalys utförd av andra.


- utföra en egen livscykelanalys och rapportera den på ett transparent sätt.

Innehåll

Livscykelanalys är en metod för analys och bedömning av produkters miljöpåverkan. Produkterna ses i ett livscykelperspektiv, där råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering beaktas. Metoden omfattar beräkning av miljöbelastning, analys av härav orsakade miljöeffekter samt bedömning och värdering av dessa. Kursen omfattar metodik för livscykelanalys och en genomgång av dess olika tillämpningsområden. Vidare behandlas tillämpningen och användningen av livscykelanalys av olika aktörer.

Organisation

Kursen är fördelad på föreläsningar, i klassrumsformat genomförda mindre övningar och ett i grupp genomfört projektarbete. Föreläsningarna ger metodiken för livscykelanalys, dess användningsområden, exempel på tillämpningar och metodens begränsningar. Övningarna och det gruppvis genomförda projektarbetet ger fördjupad förståelse samt färdighet i att använda metoden

Litteratur

Bamaunn, Henrikke & Tillman, Anne-Marie (2004). The hitch hiker's guide to LCA. An orientation in life cycle assessment methodlogy and application. Studentlitteratur, Lund

Examination

Godkänd skriftlig och muntlig rapportering av projektarbetet -Tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.