Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ITR573 - Modellbyggnad och simuleringsmetodik
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKIEK
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0106 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Per Medbo


Ersätter

ITR571   Modellbyggnad och simulering ITR572   Modellbyggnad och simuleringsmetodik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/63fb85ee-42d4-4a72-a59e-7e974023bfd2


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Syfte

Kursen syftar till att ge färdigheter i att självständigt planera, genomföra och värdera simuleringsstudier. Kursen skall ge insikter i när simulering är en lämplig metod, bland annat beroende på frågeställning, tillämpningsområde och tillgängliga resurser och när alternativa angreppssätt kan vara att föredra.

Kursen fokuserar diskret händelsestyrd simulering men syftar också till att ge en översiktlig bild av hela simuleringsområdets möjligheter. Ett centralt tema i kursen är modellbyggnad med tonvikt på hur modeller skall konstrueras för att vara valida avbilder av verkliga system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • avgöra vid en enskild problemsituation om simulering är en lämplig analysmetod,
 • formulera en relevant frågeställning som kan angripas med hjälp av en simuleringsstudie,
 • upprätta en plan för genomförandet av en simuleringsstudie,
 • avgöra vilka datainsamlingstekniker som är lämpliga att använda i en simuleringsstudie,
 • översätta insamlad data till indatamodeller i form av teoretiska fördelningsfunktioner,
 • bygga enkla simuleringsmodeller i en simuleringsprogramvara,
 • känna till och tillämpa verifieringstekniker vid modellöversättning,
 • känna till och tillämpa valideringstekniker i en simuleringsstudie,
 • planera och genomföra ett faktorförsök.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden:

 • simuleringsbegreppet,
 • simuleringsteknikens för- och nackdelar,
 • simuleringsteknikens tillämpningsområden,
 • planering och genomförande av simuleringsstudier,
 • konceptuell modellering,
 • datainsamling,
 • indatamodellering,
 • modellöversättning med hjälp av simuleringsprogramvaror,
 • verifiering,
 • validering,
 • försöksplanering och utdataanalys.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, laborationsövningar, projektarbete, seminarier och ett kortfattat skriftligt prov.

Examination

Betygsskalan på kursen är tvågradig, godkänd respektive underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs deltagande på kursens obligatoriska moment (dvs. laborationer och seminarier) samt att samtliga nedanstående examinationsmoment genomförs med godkänt resultat.

Följande examinationsmoment ingår i kursen:

 • skriftlig dugga
 • muntlig avrapportering av övningsuppgiften i försöksplanering
 • skriftlig projektplaneringsrapport samt skriftlig opposition på annan grupps rapport
 • muntlig presentation och opposition i seminarieform av projektarbetets planeringsrapport
 • skriftlig slutrapport av projektarbete samt skriftlig opposition på annan grupps rapport
 • muntlig slutredovisning samt opposition av projektarbete i seminarieform.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.