Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VMI041 - Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKVOV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   14 Mar 2014 em V   24 Apr 2014 em V,  20 Aug 2014 fm V
0205 Projekt 3,0 hp Betygskala: UG   3,0 hp    

I program

TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme


Ersätter

VMI040   Miljöteknik V VTM035   Miljöteknik V

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/a3393dbe-3ab8-4345-8bca-ca6380249541

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper från grundläggande kurser på V i fysik och geologi eller motsvarande. Kännedom om tekniska tillämpningar inom V-området som ges under det första årets studier eller motsvarande kunskaper från annat teknikområde rekommenderas. Bibliotekskännedom och viss vana vid litteratursökning i databaser och i internationell vetenskaplig litteratur erhålls genom koordination med bibliotekets litteratursökningskurs XBI030 Informationskompetens V.

Syfte

Kursen skall belysa hur V-ingenjörens verksamhetsområde påverkar den yttre miljön och hushållningen med naturresurser samt hur sambandet mellan olika verksamheter och kända miljöproblem kan beskrivas i olika orsak-verkan-kedjor och hur detta relaterar till begreppet "hållbar utveckling".

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- tillämpa tidigare och under kursen inhämtade kunskaper för att förstå och tolka de förändringar som uppfattas som miljöproblem, - beskriva orsak-verkan-kedjor för kända miljöproblem såsom eutrofiering, försurning och växthuseffekten både med avseende på processer i naturmiljön och orsaker i samhället, - göra grundläggande analyser av miljöpåverkan med hjälp av miljösystemanalytiska verktyg och modeller såsom livscykeltänkande, DPSIR och I = PAT, - beskriva och förklara viktiga strategier och tekniska lösningar för att minska miljöpåverkan av olika verksamheter, särskilt sådana som ligger inom civilingejörernas arbetsfält, samt redogöra för sin personliga uppfattning om hållbar utveckling och sin roll i denna, privat såväl som yrkesmässigt. Dessutom ska studenterna efter genomgången kurs ha förmåga att: - beskriva, jämföra och diskutera tekniska systems påverkan på miljön, - självständigt och kritiskt söka information, samt i sammanhanget miljö och hållbar utveckling kritiskt granska texter och kommunicera synpunkter apropå komplexa frågor.


 

Innehåll

Kursen går igenom grundläggande begrepp för att beskriva och analysera miljöproblem samt ger en kort översikt över principer och verktyg för utvärdering av miljöpåverkan från ett systemanalytiskt perspektiv med hjälp av övergripande relationer mellan miljöpåverkan, befolkning, välstånd och teknik. Dessutom introduceras ett indikatorsystem (DPSIR) med särskild bäring på miljöproblem. En översiktlig genomgång av kända miljöproblem/svenska miljömål ingår i kursen. De grundläggande kemiska/fysikaliska/ekologiska begrepp som behövs för en utvärdering av olika verksamheters miljöpåverkan (spridning/omvandling av föroreningar, miljöeffekter i mark/vatten/luft/ekosystem, ekotoxikologi etc) behandlas. Begreppet "hållbar utveckling", och några av de olika aspekter det medför, introduceras i kursen.


 

Organisation

Undervisningen ges i form av en föreläsnings- och gruppövningsbaserad och en projektbaserad del. I projektet studeras, beskrivs, analyseras och utvärderas miljö- och hållbarhetsaspekter av olika tekniska lösningar inom områden som alla har med samhällsbyggnad att göra: energiförsörjning, stadens miljö, vatten och avlopp samt väg och trafik. Projektet genomförs i grupp, handleds av lärare från Miljösystemanalys, och redovisas i form av en väl underbyggd PowerPoint presentation.


 

Litteratur

Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare av Fredrik Gröndahl och Magdalena Svanström, samt övningskompendium för Miljö- och resursanalys för hållbar utveckling. Båda säljs på Cremona.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (4,5 hp, kursmoment 0105), dels genom inlämning av en skriftlig rapport från projektuppgiften (i grupp), en muntlig presentation av uppgiften, samt opposition på en annan grupps arbete (3,0 hp, kursmoment 0205).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.