Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT625 - Miljö och hållbar utveckling
 
Kursplanen fastställd 2013-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIBYL
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Okt 2013 fm V,  16 Jan 2014 fm V,  25 Aug 2014 fm M

I program

TAFFK AFFÄRSUTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM BYGGTEKNIK, Årskurs 2 (obligatorisk)
TIBYL BYGGINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Univ adjunkt  Anna Nyström Claesson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/7c3e1780-e19c-47df-92e8-4741935b415c

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Övergripande kunskaper från de byggtekniska kurserna i årskurs 1 på affärsutvecklingsprogrammet eller årskurs 1 och 2 på byggingenjörsprogrammet

Syfte

Efter genomgången kurs skall studenterna vara väl medvetna om hur deras roll som samhällsbyggare påverkar samhällets förändringsprocess och de värderingsaspekter som berörs i samband med omställningen till ett mer hållbart samhälle. De skall också i sin yrkesroll kunna tillämpa livscykeltänkande för mer övergripande miljöbedömningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Tillämpa ett livscykeltänkande i sin yrkesroll för att göra kvalitativa bedömningar, dvs. bedömningar mellan tummen och pekfingret, om produkter eller tekniska systems miljöbelastning

Medvetet bidra med argument och granska förslag med utgångspunkt från hållbar utveckling inom yrkesområdet (dvs. byggteknik, samhällsplanering och infrastruktur). Resonera kring hållbar utveckling och interaktionen mellan samhälle, teknik och natur.

Efterkursen skall du kunna:
- förstå och förklara de begränsningar som sätter ramarna för samhällsutvecklingen t.ex. befolkningsökning, resursanvändning och dess relation till miljöproblem.
- beskriva orsak-verkan-kedjan för olika miljöprobem och deras relation till resursanvändning i samhället.
- identifiera och analysera samhällets miljöpåverkan med hjälp av energi- och materialflöden
- förståelse för samhällets miljöarbete, hur det organiseras och diskutera hur det påverkar byggbranschens förhållningssätt till miljöfrågor
- förklara hur olika miljövärderingar kan leda till olika tolkning av miljöfrågor
- resonera kring långsiktighet och behovet av befolkningens delaktighet i beslut för att hantera konflikter om t.ex. knappa resurser.
- strukturera en miljöfrågeställning vid en miljöpåverkansbedömning med hjälp av systemtänkande och systemanalytiska verktyg.
- kommunicera, samarbeta och diskutera miljöfrågor över disciplinära och professionella gränser

Innehåll

Aktörer i byggbranschen och samhällsbyggare har i sin yrkesverksamhet mycket stora möjligheter att påverka samhällets förändringsprocess mot ett mer hållbart samhälle. Miljöaspekterna finns i alla delar av en byggnads- eller vägkonstruktions livscykel och därmed också i en samhällsbyggares vardag genom t.ex. lokalisering, produktionsmetoder, val av material, problemlösning på fältet etc.

I kursen ingår fyra block
- Hållbar utveckling behandlar den förändringsprocess samhället genomgår med utgångspunkt från de begränsningar som sätter ramarna för den framtida utvecklingen på jorden.
- Miljökunskap
- Miljövärderingar behandlar olika typer av argument och perspektiv som förekommer i miljödebatten.
- Miljö i systemperspektiv belyser behovet av interaktion mellan olika institutioner för att hantera miljöfrågor. Avsnittet behandlar också vanliga verktyg som används i miljöpåverkansbedömningar.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar, projektuppgift, presentation och studiebesök

Litteratur

Litteraturen består av ett kompendium av aktuell litteratur på området dvs. rapporter, textutdrag ur böcker och artiklar

Examination

Kursen examineras i tre steg där slutbetyget på kursen är det sammanvägda resultatet av projektuppgiften och tentamensresultatet. Examinationen består av projektuppgift, skriftlig tentamen och presentation. Betygsättningen är u, 3, 4 och 5. För att få slutbetyg skall alla delar vara godkända.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.