Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE370 - Matematik och samhälle
 
Kursplanen fastställd 2011-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPLOL
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   3,0 hp 4,5 hp    

I program

TKBIO BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKMAS MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 

Examinator:

Bitr professor  Samuel Bengmark


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/0149d6cb-fccf-4c89-8654-49c540629fc2

Tema:

MTS 7,5 hp


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen vänder sig till studenter som har intresse i att utveckla sin förmåga att stödja människor i lärandeprocesser
samt att driva samhällsnyttiga processer som inte primärt motiveras av företagsekonomisk egennytta
(som kallas samhällsentreprenör), utan snarare av behov av meningsfull delaktighet i samhällsutveckling
och av personlig utveckling. Kursdeltagaren ska ha läst minst 30 högskolepoäng.
Kursen riktar sig till studenter med påbörjat och aktivt ideellt engagemang i ideell förening eller motsvarande med
samhällsentreprenöriell uppgift, som exempelvis Intize. Kursdeltagaren skall också ha 20 hp matematik.

Syfte

Kursen har flera syften: Studenten skall


1. vara verka som mentor/coach åt andra och få erfara hur det är att leda och stödja andras lärande.
2. utveckla sin förmåga att ta ett matematikdidaktiskt perspektiv och praktisera det i sitt mentorskap
3. få inblick i begränsningar och möjligheter i samhällsentreprenörens roller.
4. öka sin förmåga att reflektera kring sitt lärande och sin roll i olika relationer och kommunicera detta till andra.


Denna kurs är sprungen ur den tidigare kursen Samhällsentreprenörskap, TEK235.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • visa viss förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
  (motivera inspirera matematik) matematikundervisning och pedagogisk och relationell verksamhet i övrigt i syfte
  att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling
 • redogöra för och diskutera olika matematikdidaktiska begrepp och idéer
 • kunna synliggöra matematikens roll i samhället och för den enskilde
 • visa viss kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • ge goda exempel på hur man kan bidra till att skapa social hållbar utveckling
 • visa viss förmåga att känna igen diskriminering och annan kränkande behandling av elever
 • visa viss förmåga att beakta ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • identifiera och problematisera vad det innebär att arbeta samhällsentreprenöriellt
 • visa viss kunskap om samhällsentreprenörens villkor i organisationer och i samhället.

  Innehåll

  Innehållet kan delas in i tre delar: matematikdidaktik, ledarskap och organisation, samt mentorspraktik

  Lärande och undervisning (ca 2.5 hp)
 • introduktion till matematiktdidaktik och matematikundervisningens roll i samhället.och för den enskilde.
 • exempel på aktiviteter som stödjer elevernas uppbyggnad av kunskaper i matematiska.
 • matematikens roll i samhället och för den enskilde
 • kontinuerlig reflektion kring sitt eget lärande i kursen Matematik och samhälle och lärandets relation till kursens
  nuvarande genomförande och tänkbara utveckling.

  Ledarskap och organisation (ca 2 hp)
 • samhällsentreprenörsskap och organisationskultur
 • att möta människor, ledarskap, effektiv kommunikation i andra möten än i undervisningen
 • introduktion till rollen som mentor

  Mentorspraktik (ca 3 hp)

  Organisation

  Kursen bygger på ett engagemang i Intize som arbetar med mentorskap i matematik. Den utgörs av fyra moduler samt arbete,
  i grupp och individuellt, som sker mellan modulerna. Första modulen fokuserar på mentorskap och lärande med mycket
  matematikdidaktik. Den andra modulen handlar om samhällsförändring och berör individers och organisationers roll
  i samhället samt hur man kan inspirera till förändring. Tredje modulen handlar om organisationskultur och
  samhällsentreprenörens roll i organisationen och i fjärde modulen vävs de tidigare modulerna samman och utvärderas
  för att sedan stå till grund för följande års kurs.

  Från ord till handling! Som student ska man vara väl medveten om kursens upplägg, då studenterna som en del i kursen
  får i uppgift att utveckla och förnya upplägget. Denna möjlighet till påverkan ämnar motivera till ett engagerat och kritiskt
  förhållningssätt till kursen medan den läses. Samtidigt så förutsätter kursdeltagandet ett individuellt ansvarstagande
  för det egna och andras lärande.

  Litteratur

  Anges på kurshemsida.

  Examination

  Examineringen utgörs av inlämningsuppgifter och litteraturseminarier. För att bli
  examinerad i kursen krävs förutom godkända inlämningsuppgifter:
 • 80 % närvaro på föreläsningar/seminarier
 • godkända inlämningsuppgifter
 • godkänd mentorspraktik, vilket normalt innebär 2 timmar per vecka i 20 veckor
 • genomförda utvärderingar

  Baserat på resultaten ovan nämnda delar ges betygen U eller G.


 • Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.