Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KPO055 - Produkters kemi
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   23 Maj 2012 em V,  12 Apr 2012 em V,  31 Aug 2012 fm V

I program

TKIEK INDUSTRIELL EKONOMI, CIVILINGENJÖR - Kemi- och bioteknik , Årskurs 3 (valbar)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Britt-Marie Steenari


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-00000C80CCF9


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurs i Kemi, insikt i Analytisk kemi, tillämpad kurs i Yt- och materialkemi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en inblick i kemiska frågeställningar rörande fem utvalda produktexempel. Speciellt fokus kommer att ligga på genomgång av lämpliga karakteriseringmetoder för de respektive produkterna. Syftet är att ge en översikt över vilken information som kan erhållas från respektive analysmetod, samt dess möjligheter och begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för typiska kemi och kemitekniska frågeställningar rörande olika typer av produkter (läkemedel, livsmedel, färg, vätskekartong och batterier) samt redogöra för vilka kemiska och fysikaliska analysbehov dessa frågeställningar medför.

- Redogöra översiktlikt för hur ett 20-tal av de vanligaste analysmetoderna fungerar och hur de kan bidra till att ge svar på de ovan nämnda frågeställningarna på en nivå som beskriver möjligheter och begränsningar med metoderna.

- Välja lämplig analysmetod och/eller kombination av analysmetoder för att uppnå tillräcklig information om ovan nämnda frågeställningar för att besvara dem.

- Förklara orsaken till de vanligaste problemen som kan uppkomma med de olika produkterna.

- Identifiera och tolka ett antal utvalda resultat av ovan nämnda analysmetoder.

- Sammanställa och presentera muntligt en redogörelse för hur en viss analysmetod bidrar till att belysa en viss frågeställning kopplad till ovan nämnda produkter.

Innehåll

Föreläsningarna behandlar kemiska frågeställningar från såväl framställning som användning av några typiska produkter. Huvudfokuset kommer att ligga på tillämpade frågeställningar och hur dessa studeras med lämplig analysmetoder. Produkterna har valts för att representera en bred kemisk bas både vad gäller framställning och användning samt typ av karakteriseringsmetodik. De fall som kommer att behandlas är följande:
a. Läkemedel
Ett läkemedel har förutom aktiva substanser ofta en fysisk form som är avpassad för att administrering av läkemedlet skall ske på optimal sätt. Analyser av aktiv substans och utvärdering av formulering kommer att behandlas.
b. Livsmedel
Vid framställning av ett livsmedel uppkommer en rad kemiska frågeställningar och behov av produktkarakterisering. Ett antal typiska karakteriseringsmetoder kommer att beskrivas.
c. Färgfilmer
Färgfilmer finns överallt i vår vardag. Här går vi igenom karakterisering av färgformuleringar såväl som applicerade torra färgfilmer.
d. Vätskekartong med aluminiumfolie
En vanlig förpackningstyp med intressanta kemiska frågeställnigar är en vätskekartong med aluminiumfolie. Här belyser vi aspekter rörande dess framställning och funktion.
e. Batterier
Batterier finns överallt omkring oss, från stora backupsystem som kan försörja hela städer med el under kortare tid till små batterier i leksaker. En rad kemiska frågeställningar är aktuella vid utveckling och vid tillverkningen. Ett flertal problemställningar och karakteriseringsmetoder kommer att behandlas. Även återvinningsproblematiken kommer att beröras.

Organisation

Föreläsningar, övningar och diskussionsstugor

Litteratur

Kursmaterial består av översiktsartiklar och föreläsningsmaterial som delas ut under kursens gång

Examination

För godkänt betyg fordras godkänd tentamen.


Publicerad: må 13 jul 2020.