Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKR100 - Kemisk reaktionsteknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   17 Dec 2011 fm H,  11 Apr 2012 fm V,  22 Aug 2012 fm V

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Louise Olsson


Ersätter

KKR011   Kemisk reaktionsteknik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/2014471012


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Transportprocesser, Energiteknik och miljö, Separations- och apparatteknik samt Grundläggande kemiteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och teoretisk bakgrund för att välja och dimensionera reaktorer för kemiska processer samt att bestämma driftsätt, styrning och optimering av dessa processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenter skall efter avslutad kurs kunna: • Formulera och lösa mass- och värmebalanser för ideala reaktorer med flera kemiska reaktioner och som opereras under icke-stationära betingelser.

 • Analysera effekterna av driftsbetingelser med avseende på selektiviteten för en multipel reaktionsmekanism.

 • Utvärdera uppehållstidsfördelningen och förstå vilka flödesbetingelser som kan ge upphov till icke-ideala reaktorbeteenden.

 • Tillämpa uppehållstisdfördelningen för att formulera och lösa olika reaktormodeller.

 • Förstå förenklingar och begränsningar för olika icke-ideala reaktormodeller.

 • Analysera och utvärdera tillämpbarheten av ideala reaktormodeller baserat på uppehållstidsfördelningen.

 • Förstå samspelet mellan kinetik- och jämviktsbegränsningar för reaktordrift.

 • Konstruera och analysera reaktorkonfigurationer som effektivt kan användas för jämviktsbegränsade reaktioner.

 • Tillämpa och förstå de bakomliggande förenklingarna av modeller för mass- och värmetransport för katalytiska reaktionsprocesser.

 • Förstå samverkan mellan tranportprocesser och reaktioner i heterogena katalytiska processer.

Innehåll

Kursen omfattar följande områden av kemisk reaktionsteknik:


Drift och modellering av icke-stationära reaktorer.


 • Multipla stationära driftspunkter och reaktorstabilitet.

 • Komplexa reaktioner och reaktorkonstruktion för att styra selektiviteten.

 • Strömningsförhållanden i reella reaktorer.

 • Utformning av reaktorsystem för jämviktsreaktioner.

 • Mass - och värmetransport i katalytiska processer.
 • Organisation

  Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och en laboration.

  Litteratur

  Chemical Reactions and Chemical Reactors, George W. Roberts, John Wiley and Sons Inc. (2008)
  Räkneövningskompendium

  Examination

  Graderad skriftlig tentamen, godkända inlämningsuppgifter och genomförd laboration (experiment, seminarium).


  Publicerad: må 13 jul 2020.