Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAA095 - Separations- och apparatteknik
 
Kursplanen fastställd 2009-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   21 Okt 2011 fm V,  09 Jan 2012 fm V,  31 Aug 2012 fm M

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Krister Ström


Ersätter

KAA080   Grundläggande separationsteknik KAA090   Grundläggande apparatteknik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1674403420


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Transportprocesser, Grundläggande kemiteknik samt Energiteknik och miljö.

Syfte

Studier i Separations- och apparatteknik syftar till att ge förtrogenhet med de viktigaste kemitekniska enhetsoperationerna i processindustrin avseende separation. Moment som tas upp är separationsutrustningars funktion, dimensionering, konstruktion och ekonomiska drift. En korrekt utformning av separationsutrustning spelar en avgörande roll för en miljö- och energitekniskt korrekt utformning av alla typer av industriella processer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva enhetsoperationer med mekanisk inverkan och med värme- och/eller materieöverföring mellan faser.
  • Förklara bakomliggande fenomen som ligger till grund för separationsmetoderna.
  • Formulera och använda fasjämviktsamband för system av vätska-vätska, fast fas-vätska samt ånga(gas)/vätska.
  • Kunna tillämpa metoder för att dimensionera och beräkna kapacitet för separationsutrustningar.
  • Identifiera och värdera lämpligt förbehandlingssteg samt lämplig separationsmetod utifrån aspekter som blandningens egenskaper respektive separationskrav.
  • Konstruera en lämplig sekvens av separationsmetoder för att uppnå önskvärda separationskrav.

Innehåll

I denna kurs tillämpas och utvecklas de principer och metoder som studerats i kursen Grundläggande kemiteknik. Separationsmetoder kan indelas i homogena och heterogena operationer. Exempel på homogena metoder är destillation, absorption samt lakning och extraktion och exempel på heterogena metoder är olika avvattningsoperationer. Destillation och absorption är vanliga i raffinaderier och processindustrin medan avvattningsoperationer är mycket vanliga i exempelvis cellulosaindustrin, biotekniska processer samt vid vatten- och avloppsrening. Operationerna kan vara stegvisa eller kontinuerliga, båda typerna tas upp i kursen.
Det finns två huvudgrupper av avvattningsoperationer - termiska och mekaniska. Exempel på termiska avvattningsoperationer som diskuteras är indunstning och torkning, två operationer som tillsammans med destillation är de mest energikrävande operationerna i svensk processindustri. Exempel på mekaniska avvattningsoperationer som tas upp är filtrering och sedimentering. I kursen behandlas också operationen fluidisation.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, demonstrations- samt studioövningar vilka kompletteras med övningstillfällen. I kursen ingår tre laborationer.

Litteratur

Seader J. D. och Henley E. J., Separation process principles, ISBN-10 0-471-46480-5

Examination

Kursen avslutas med skriftlig tentamen.


Publicerad: må 13 jul 2020.