Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT200 - Produkter och processer i ett hållbart samhälle
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Projekt 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0209 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   07 Mar 2012 em V,  13 Jan 2012 em V,  31 Aug 2012 em V

I program

TIKEL KEMIINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Forskarassistent  Maria Sedin


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1312990686

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Förkunskaper motsvarande Kemi och Kemiteknik inom kandidatdelen på civilingenjörsprogram K samt kurs i Kemisk miljövetenskap.

Syfte

Kursen avser att ge redskap för hantering av kedjan funktion - produkt - process i ett hållbarhetsperspektiv. En utgångspunkt för kursen är kemiska ämnen i produkter och deras respektive produktionskedjor, och ämnenas spridning och effekter i den omgivande miljön under produktens livscykel. Grundläggande principer för "Green Chemistry", grunderna för processmodellering och processoptimering, livscykelanalys och miljöriskanalys utgör viktiga kursinslag. En viktig del kommer att vara att ta fram relevanta processdata för livscykelutvärdering, vilket kopplar samman kursdelarna.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna ska förstå principerna bakom Green Chemistry och kunna tillämpa dessa i planeringen av en process. De ska kunna använda dessa principer som bas för att göra utvärderingar av produktval och syntesväg.
Studenterna ska kunna kritiskt granska och utvärdera processer med avseende på såväl produktens funktionalitet som processens och produktens hållbarhetsaspekter och miljöpåverkan.
Studenterna ska också ha tillägnat sig god förtrogenhet med beräkningsmetoder för processverkningsgrad (material, energi och ekonomi). I detta ingår att studenterna ska kunna använda sig av processberäkningsprogram för estimering av processdata samt att de ska behärska grundläggande livscykelanalys.
Studenterna ska få en god inblick i system för miljöstyrning inom företag (ISO14000, EMAS,et.c.) och hur detta ska integreras i företagets verksamhet.

Innehåll

Under ett antal år har det skett en förändring av tyngdpunkten i miljöproblematiken. Tidigare var diskussionen starkt koncentrerad till utsläpp i samband med produktion, särskilt för den kemiska industrin. I dag diskuteras utgående från ett livscykelperspektiv. Globala frågor som klimatförändringar står ofta i centrum, men regionala och lokala miljöfrågor är fortfarande mycket viktiga. Inom det kemiska området har man angripit miljöproblematiken på olika sätt. Ett är det som kallas Green Chemistry, metoder för att minimera både råvaruåtgång och bildning av toxiska biprodukter och omfattar såväl principer för syntes som tekniska lösningar. Kursen är fokuserad på kemiska produkters och processers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.


Kursmoment: • Råvaror: Förnyelsebara - icke förnyelsebara

 • "Green Chemistry" – Grundläggande principer

 • Grunderna för kemikaliers inverkan på miljö och miljöriskanalys

 • Produktval/funktionalitet/hållbarhetsaspekter

 • Utvärdering av olika syntesvägar

 • Processverkningsgrad (material, energi och ekonomi) samt dess påverkan på miljön

 • Användande av processberäkningsprogram för estimering av processdata

 • Grundläggande livscykelanalys, enkla tillämpningar med viss fördjupning inom energiområdet

 • Orientering om system för miljöstyrning inom företag (ISO14000, EMAS, etc)

Organisation

Kursen består av föreläsningar, övningar samt projekt/inlämningsuppgifter.

Litteratur


 • "Product & Process Design Principles: Synthesis, Analysis & Evaluation'', 3rd Ed., International Student Edition, W. D. Seider, J.D. Seader, D. R. Lewin & S. Widagdo, Wiley, 2010.

 • "Livscykelanalys - en metod för miljöbedömning av produkter och tjänster'',
  C.J. Rydh, M. Lindahl & J. Tingström, Studentlitteratur, 2002

 • Kompletterade material

Examination

Skriftlig tentamen samt obligatoriska inlämningsuppgifter/projekt.


Publicerad: må 13 jul 2020.