Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAM010 - Analytisk kemi
 
Kursplanen fastställd 2011-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0193 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   19 Okt 2011 fm V,  14 Jan 2012 fm V,  28 Aug 2012 em V

I program

TIKEL KEMIINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Ann-Sofie Cans


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/107764640


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Fysikalisk kemi (motsvarande LKT053 eller KFK053).
Det är rekommenderat att ha läst oorganisk och organisk kemi.

Syfte

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om analytisk-kemisk nomenklatur, metodik, instrumentering och databehandling med tonvikt på i industrin vanligt förekommande tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Eleverna
ska efter kursen kunna använda de vanligaste instrumenten inom kemisk
analys och det förfarande som används för att lösa problem i kemisk
analys. Även de ska kunna använda sina grundläggande kunskaper i
analytisk kemi för att snabbt lära sig och hantera andra analytisk kemi
tekniker.

Innehåll


Analytisk nomenklatur, begreppen riktighet, precision, känslighet, detektionsgräns och dynamiskt område. Validering av analysmetoder
Elektroanalytiska metoder: pH- och andra jon-selektiva mätningar, elektrokemiska spårelement-bestämningar. Atomspektroskopiska analys-metoder: flamemissionsspektroskopi, atomspektroskopiteknik.
Molekylspektroskopiska analysmetoder: ultraviolett och synligt ljus- (UV-VIS-), near infrared- (NIR-) och fluorescensmätningar, inklusive laserbaserade tekniker.
Analytiska separationstekniker: gas-, vätske- och jonkromatografi, superkritisk kromatografi, kapillärelektrofores. Detekteringstekniker, inklusive massspektroskopi.

Obligatoriska laborationer täcker delar av ovan beskrivet kursinnehåll med tillämpningar inom kvalitetskontroll, miljöanalys och bioanalys.

Organisation

 

Föreläsningar, laborationer

Litteratur

Quantitative Chemical Analysis. 7 eller 8  ed. D. Harris

Examination

Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs också godkända laborationer.


Publicerad: må 13 jul 2020.