Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKM051 - Kemisk miljövetenskap
 
Kursplanen fastställd 2011-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0194 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   12 Dec 2011 em V,  13 Apr 2012 em V,  24 Aug 2012 em V

I program

TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)
TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Biträdande professor  Gregory Peters
Biträdande professor  Magdalena Svanström


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/768131411

Tema:

Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Högskolegrundkurs i kemi.

Syfte

Kursen syftar till att ge ekologiskt och toxikologiskt baserade kunskaper om kemisk miljö, kemiska miljöproblem, miljöskydd och miljömål. Kursen syftar även till att ge kunskaper om kemiska hälsofaktorer. Miljöanpassning av konsumentprodukter belyses i ett grupparbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

förklara förutsättningar för mänsklig liv med avseende på ekologiska processer och naturliga kretslopp


beskriva kemiska och fysiska mekanismer bakom regionala och globala miljöeffekter


bedöma miljö- och hälsofaran hos användning, spridning, kemisk omvandling och effekter av enskilda kolväten, klorkolväten och andra ämnen


tillämpa ett produktcentrerat miljö- och hälsoskydd vid produktutveckling med avseende på råvaror, tillverkning, användning och avfallshantering


bidra till miljö- och hälsoanpassning av företag och andra verksamheter med hjälp av miljöledningssystem


ta hänsyn till egen och andras hälsa i arbetsmiljön via kunskaper om ekologiska och toxikologiska aspekter på kemikalier

Innehåll

Följande moment ingår i kursen: EKOLOGI OCH KRETSLOPP Ekologiska grunder, biogeokemiska kretslopp, globala miljöproblem,eutrofiering, mark- och vattenförsurning, tungmetaller, skogsdöd. EKOTOXIKOLOGI Ekologisk kemi, ekotoxikologiska grunder, luft- och vattenföroreningar. KEMISKA HÄLSORISKER toxikologi, upptag och utsöndring av toxiska ämnen, mat som gift och motgift, olika typer av hälsofarliga ämnen - mutagena, cancerogena, teratogena, reproduktionstoxiska, sensibiliserande ämnen m fl. Hygieniska gränsvärden. MILJÖN I SAMHÄLLET Produktlivscykler, livscykelanalys, miljömärkning, miljöledningssystem. RISKBEDÖMNING: kvalitativa och kvantitativa metoder.
Övningarna i föreläsningarna behandlar: miljöbedömning av produktval, kalkyl av Kow för en okänd kemikalie, riskbedömning, identifiering av miljöaspekter enl ISO 14000.
Inom ramen för projektarbetet genomförs en studie av en produkt, ett material eller en kemikalie. Resultatet presenteras vid en muntlig redogörelse och med en skriftlig rapport.

Organisation

Föreläsningar, övningar och projektarbete med muntlig och skriftlig presentation.

Litteratur

Utdrag ur: Göran Petersson: Kemisk Miljövetenskap (6:e uppl., 2006). Tillgänglig via CPL.


Birgersson, B., Sterner, O., Zimersson, E. (2009). Kemiska hälsorisker- Toxikologi i kemiskt perspektiv. Liber AB, Malmö. ISBN: 978-91-47-04515-0.


Övningsuppgifter.


Kompletterande litteratur.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen.


Publicerad: må 13 jul 2020.