Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KTK105 - Yt- och materialkemi
 
Kursplanen fastställd 2011-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKMT
4,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   17 Okt 2011 fm H,  12 Jan 2012 fm V,  27 Aug 2012 fm M

I program

TKKMT KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Krister Holmberg


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/242350819


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursena KOO041 Kemi med biokemi samt KOK080Oorganisk och organisk kemi eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att göra studenterna förtrogna med betydelsen av yt- och kolloidkemi och av materialkemi, med tonvikt på polymera material, för en lång rad industriella tillämpningar. Tensider och ytaktiva polymerer utgör yt- och kolloidkemins verktygslåda, och ett sekundärt mål med kursen är att få studenterna att förstå hur ytaktiva ämnen uppför sig i lösning och vid ytor. Praktiskt viktiga tillämpningar på deras beteende kommer att illustreras i kursen. Ett annat sekundärt mål med kursen är att få studenterna att förstå hur polymerer beter sig både i lösning och i det fasta tillståndet och hur plaster kan formuleras utgående från polymerer och additiv. Polymerers miljöpåverkan är en angelägen fråga idag, och ytterligare ett syfte med kursen är att få studenterna att förstå hur myndigheterna ser på sådana frågor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva hur ytaktiva ämnen självassocierar i lösning och vid gränsytor
 • förstå hur en balans mellan attraktiva och repulsiva krafter styr stabiliteten hos dispersa system
 • förstå hur tensider fungerar som emulgeringsmedel, dispergeringsmedel, vätmedel och skumbildande ämne
 • beskriva emulsionspolymerisation
 • förstå de grundläggande termodynamiska skillnaderna mellan polymerer och lågmolekylära ämnen
 • beskriva fenomen relaterade till polymerer i det fasta tillståndet såsom kristallinitet, glasomvandling och kedjeorientering
 • beskriva grunderna för de vanliga konstruktionsplasterna
 • beskriva hur polymerer kan fås att passa in i ett hållbart samhälle

Innehåll

Kursen baseras på 6 tvåtimmarsföreläsningar i yt- och kolloidkemi och 6 tvåtimmarsföreläsningar i materialkemi med tonvikt på polymera material. Förutom föreläsningarna ingår två obligatoriska övningar, en litteraturuppgift inom yt- och kolloidkemi och en experimentell uppgift inom polymera material.

Föreläsningarna i yt- och kolloidkemi omfattar följande områden:
 • introduktion, historisk utveckling, ytspänning, fördelning av litteraturuppgifter
 • tensider och deras fysikalisk-kemiska egenskaper
 • emulsioner, mikroemulsioner
 • emulsionspolymerisation, suspensioner
 • muntliga presentationer av litteraturuppgifterna


Föreläsningarna i materialkemi omfattar följande områden:
 • introduktion, historisk utveckling, definition av polymerer, grundkoncept
 • löslighet och polymerlösningar, bestämning av molekylvikt
 • stereostruktur, kristallinitet
 • faser och fasövergångar, viskoelastiska egenskaper
 • processbearbetning av polymerer, polymera material
 • polymerer och miljön

Organisation

Kursen inleds med ett treveckors block med yt- och kolloidkemi, vilket följs av ett treveckors block med materialkemi med tonvikt på polymera material. Den sjunde veckan är reservvecka. Varje block består av 6 tvåtimmarsföreläsningar och en övning. I ytkemiblocket består övningen av en litteratursökning, vilken utförs i grupp och avrapporteras muntligt inför klassen. Övningen i blocket polymera material utgörs av en experimentell laboration.

Litteratur

Krister Holmberg, Yt- och kolloidkemi (aug 2007), (in Swedish), Chalmers 2006.
Thomas Hjertberg, Helena Andersson, Inledande polymervetenskap (2011), (in Swedish), Chalmers 2011.

Examination

Examinationen baseras på skriftlig tentamen, betygskala TH, samt godkända övningar.


Publicerad: må 13 jul 2020.