Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA234 - Digital konstruktion, projektkurs
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Tekn lic  Arne Linde


Ersätter

EDA233   Digital konstruktion, projektkurs

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/219767941


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser inom områdena digital- och datorteknik, elektronik, programmering.

Syfte

Kursen avser att ge praktiska kunskaper och färdigheter vad gäller användningen av digitala integrerade kretsar, övning i att omsätta en specifikation till en fungerande apparat och att presentera ett arbetsresultat i skriftlig och muntlig form.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Principer för en strukturerad och hierarkisk beskrivning
  av mindre digitala system

 • Funktion, användning och begränsningar hos programmerbara
  kretsar

 • Funktion, användning och begränsningar hos moderna
  konstruktionsverktyg för elektronikkonstruktion (EDA)

 • Krav för korrekt strömförsörjning av digitala kretsar i miljöer
  med flera spänningar.

 • Hur man söker dokumentation  om kommersiella elektronikkomponenter.Färdighet och förmåga • Utgående från en vagt fomulerat underlag ta fram en teknisk specifikation över funktion hos ett mindre digitalt system.

 • Utgående från en specifikation realisera funktionen hos ett mindre digitalt system i programmerbar logik och övriga komponenter på ett strukturerat sätt med hjälp av moderna CAD-verktyg.

 • Förstå och använda tillämpliga delar i dokumentation över existerande elektronikkomponenter vid sammankoppling av dessa

 • Utföra ingenjörsmässiga avvägningar i konstruktionen mellan funktion, hastighet, komplexitet och storlek.

 • Hantera moderna EDA-verktyg med både deras fördelar och ofullkomligheter.

 • Felsökning av konstruktionen med användande av datorbaserade simulatorer och mätinstrumnet såsom logikanalysatorer och oscillloscope.

 • Färdigställa och dokumentera en prototyp av ett mindre digialt system.

 • Framställa teknisk dokumentation över den egna konstruktionen så att den är förståelig och användbar för personer på olika nivåer i ett företag.

 • Muntlig presentation av av arbetet på ett ingenjörsmässigt och professionellt sätt.

 • Genomföra arbete i projektform, och kontinuerligt dokumentera projektets framskridande.


 


 

Innehåll

Konstruktionsarbete i samband med konstruktion av en digital apparat eller ett mindre digitalt system i vilket en microprocessor kan ingå.
Följande kunskaper brukar studenterna förvärva:
- Konstruktion - med begränsade resurser
- Felsökning med logikanalysator
- Timing
- Använda CPLD- kretsar
- Läsa teknisk dokumentation
- Rapportskrivning, teknisk dokumentation

Organisation

Kursen inleds med en kort föreläsningsserie och några laborationer som gör att studenterna bekantar sig med CAD/EDA-verktygen.
Därefter utför studenterna själva sitt konstruktionsarbete under överinseende av handledaren.
Projektarbetet utförs i grupper om fyra teknologer. Varje grupp väljer en uppgift efter eget förslag eller ur en projektkatalog. Komponenter, instrument och övrig utrustning hålls tillgängliga i för kursdeltagarna åtkomliga lokaler under en tidrymd av sex veckor. Konstruktionsarbetet redovisas i en skriftlig rapport. Studenterna har ett möte i veckan med handledare eller examinator som är obligatoriskt. Kursen avslutas med ett seminarium med obligatorisk närvaro, där projekten redovisas.

Examination

Betyget sätts utifrån vilketprojekt gruppen har valt, den muntliga framställningen, rapporten samt prototypens funktionalitet.
Detta ger ett basbetyg.
Detta betyg justeras utgående från redogörelsen för vad var och en har gjort i gruppen samt dennes insats vid redovisningen.
Alla delmoment ovan måste vara godkända för slutbetyg på kursen.
Utförligt underlag finns i kursPM.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.