Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVEX03 - Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
30,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Informationsteknik, Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Examensarbete 30,0 hp Betygskala: UG   15,0 hp 15,0 hp    

I program

MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 2 
MPBIS BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Sven JärnerKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Examensarbete 30,0 hp Betygskala: UG   15,0 hp 15,0 hp    

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 2 

Examinator:

Univ lektor  Sven Järner
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper


 • Studenter i de femåriga civilingenjörs- och arkitektutbildningarna skall ha uppnått minst 225 hp innan examensarbetet påbörjas.

 • Studenter som enbart läser ett masterprogram skall ha uppnått minst 45 hp inom masterprogrammet innan examensarbetet påbörjas.

 • Förutom de generella poängkraven skall för det specifika examensarbetets genomförande nödvändiga förkunskapsgrundande kurser vara avklarade. Examinator formulerar och kontrollerar sådana förkunskapskrav.

Syfte

Examensarbetet syftar till att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, förmågor och förhållningssätt inom utbildningens sammanhang. Examensarbetet skall ligga i slutet av utbildningen och innebära en fördjupning och syntes av tidigare förvärvade kunskaper. I examensarbetet på ett civilingenjörs-/arkitekt eller teknologie masterprogram betonas det tekniska/naturvetenskapliga/ konstnärliga innehållet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Lärandemålen för masterexamensarbetet utgår från de mål för civilingenjörs-, arkitekt- respektive teknologie masterexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning. (Dnr C2007/723). Specifika lärandemål för masterexamensarbetet är att studenten skall visa • väsentligt fördjupade kunskaper inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen inkluderande fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

 • fördjupad metodkunskap inom huvudområdet/inriktningen för utbildningen,

 • förmåga att bidra till forsknings- och utvecklingsarbete,

 • förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar,

 • förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar, samt att utvärdera detta arbete,

 • förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska/ arkitektoniska lösningar,

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap,

 • förmåga att på engelska muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,

 • förmåga att inom ramen för det specifika examensarbetet kunna identifiera vilka frågeställningar som behöver besvaras för att alla relevanta dimensioner av hållbar utveckling skall beaktas, samt

 • medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.


Efter genomfört examensarbete skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör/arkitekt/ teknologie master.

Organisation

Initiering • Examensarbetet kan genomföras av en student eller två studenter tillsammans.

 • Studenten/studenterna kontaktar examinator. Alternativt kan masterprogramkoordinator ge förslag på examinator.

 • Studenterna utarbetar en kortfattad skriftlig beskrivning av arbetet. Denna beskrivning skall bifogas registreringsunderlaget. Beskrivningen bör innehålla bakgrund, syfte, mål och eventuellt metod.

 • Examinator kontrollerar att studenterna uppfyller de generella och specifika förkunskapskraven för examensarbete, och att det föreslagna examensarbetet motsvarar lärandemålen för examensarbete. Examinator signerar registreringsunderlaget.

 • Masterkoordinator kontrollerar att examensarbetet faller inom masterprogrammets huvudområde och signerar registreringsunderlaget. MPK skickar in registreringsunderlaget till Studentcentrum.

 • Studentcentrum genomför registrering i Ladok.


Planering • Studenterna skall skriva en planeringsrapport som skall precisera problembeskrivningen/uppgiften. Planeringsrapporten skall innehålla bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, metod och tidsplan för examensarbetets genomförande. Planeringsrapporten lämnas till examinator för godkännande.


Handledning • Under arbetets gång har studenten/erna rätt till regelbunden handledning.


Delredovisning • För 60 hp examensarbeten skall studenten/studenterna efter tjugo arbetsveckor avrapportera arbetets status till examinator och masterkoordinator (MPK). Godkänd delredovisning innebär att 30 hp inrapporteras i Ladok.


Skriftlig redovisning • Examensarbetsrapporten skall skrivas på engelska.

 • Utformning av examensarbetets framsida mm skall ske enligt mall för "Framtagning av rapporter och examensarbeten" vid Chalmers. Se http://www.chalmers.se/sections/ar_student/framtagning-av-rapporter.

 • Examensarbetsrapporten skall kontrolleras mot ett plagiatverktyg.

 • Chalmers policies för offentlighet och sekretess gäller för examensarbetets genomförande samt för publicering av rapporten. Se Chalmers arbetsordning: C2008/271.

 • Examensarbetsrapporten skall publiceras elektroniskt i Chalmers Publication Library (CPL) enligt de regler som gäller för elektronisk publicering av examensarbeten vid Chalmers.

 • När två studenter utför examensarbetet tillsammans skall arbetsfördelningen tydligt framgå av examensarbetsrapporten.


Muntlig redovisning • Den muntliga redovisningen inleds med att studenterna presenterar sitt arbete. Därefter följer opposition och diskussion.

 • Den muntliga presentationen skall utföras på engelska. Redovisningen skall ta maximalt 60 minuter i anspråk varav ungefär 1/3 av tiden bör ägnas åt opposition och diskussion.

 • Vid tidpunkten för den muntliga redovisningen skall rapporten vara färdigskriven men ej publicerad. Detta för att medge att synpunkter som framkommer vid redovisningen inarbetas i rapporten.

 • Muntlig redovisning inklusive opposition skall genomföras på Chalmers. Ytterligare redovisning kan vid behov genomföras på företag. I undantagsfall, till exempel då examensarbetet genomförts utomlands, kan examinator medge undantag från kravet på muntlig redovisning, opposition och närvaro på andra redovisningar vid Chalmers.

 • Presentationen av examensarbetet skall annonseras vid den aktuella institutionen minst två veckor före presentationsdatum. Presentationen skall ske inom perioden 15 augusti till 15 juni, under normal arbetstid.

Examination

För att examensarbetet skall godkännas krävs att följande delmoment genomförts: • Godkänd planeringsrapport

 • Godkänd rapport

 • Godkänd presentation och försvar vid examensarbetsredovisningen

 • Godkänd opposition på ett annat masterexamensarbete

 • Närvaro vid två andra examensarbetsredovisningar


För examensarbeten omfattande 60 hp skall en delredovisning göras efter halva tiden. Examinator beslutar om form för delredovisning. Godkänd delredovisning leder till att 30 hp inrapporteras i Ladok.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.