Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IAR075 - Industriell organisation
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Svenska
Minsta antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   25 Maj 2011 em V,  12 Jan 2011 fm M,  24 Aug 2011 em V

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Jan LindérBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

IEK415 Industriell ekonomi E.

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge kunskaper om industriell organisation. Kursen kommer att ge grundläggande kunskaper inom områdena organisationsteori, produktionsorganisation, ingenjörsorganisation och Service Management.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- ha en grundläggande förståelse för hur operations kan bidra till företags strategiska framgång


- ha en grundläggande förståelse för vilka olika typer av produktionsprocesser som finns, och vad som karakteriserar var och en av dessa


- förståelse för effekter av olika layoutval och vad som påverkar valet av produktionslayout


- grundläggande förståelse för olika sätt att hantera relationer mellan företagets kapacitet och efterfrågan på varor och tjänster


- definiera och tillämpa olika angreppssätt för att förbättra operations


- förstå innebörden av lean production såväl som definiera och tillämpa dess principer för ökad konkurrenskraft.

Innehåll

Organisationsteori: Denna del ger utifrån tillämpad organisationsteori en inblick i grunderna hur en organisation skall styras, administreras och organiseras. Avsnittet bildar en bas för övriga delar.


Produktionsorganisation: Detta moment syftar till att ge insikter i teori bakom, liksom anvisa metoder och verktyg för, en effektiv produktion, det vill säga kombination av tillgängliga produktionsfaktorer. Utgångpunkten utgörs av olika slags produktions- och företagsstrategier. Olika former av produktionsuppläggning, layouter och flöden diskuteras, liksom produktionsstyrning, automation, kvalitetsstyrning, underhåll och arbetsorganisation.


Ingenjörsorganisation: I detta avsnitt diskuteras ledning av ingenjörsarbete, som i samband med en ökande teknikutveckling blir alltmer väsentligt. Två delar diskuteras.  • Hur konstruktions-, utvecklings-, och annat ingenjörsarbete organiseras vad gäller organisationsstruktur.

  • Processen i utvecklingsarbete; exempelvis hur skall processen organiseras för att kreativitet etc skall kunna tillvaratas?

Organisation

Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Dessutom innehåller kursen fördjupningsseminarier i vilka centrala frågor inom industriell organisation diskuteras mer i detalj.

Litteratur

Slack, N., Chambers, S. & Johnston, R. (2009) Operations Management, 6th ed, Pearson Education, London, UK

Examination

Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen vid kursens slut.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.