Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEK140 - Elteknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0198 Tentamen 3,7 hp Betygskala: TH   3,7 hp   13 Dec 2010 fm H,  27 Apr 2011 em V,  24 Aug 2011 em V
0298 Konstruktionsövning + lab 3,8 hp Betygskala: TH   3,8 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Ola Carlson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/461097281


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kretsteori, växelströms- och likströmskretsar, passiva komponenter och halvledarkomponenter, jw-metoden och komplexa tal. Rekommenderade förkunskapsgrundande kurser är Kretsanalys (EMI083) och Inledande matematik (TMV156) eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge den nödvändiga baskunskap i elkraftteknik som är viktig för alla elektroingenjörer. Målet med kursen är att deltagarna skall kunna förstå grundprinciper för elkraftkomponenter och system samt känna till möjligheter och begränsningar hos dem. Dessutom skall deltagarna känna till viktiga begrepp och beräkningsmetoder. Kursen har sin huvudsakliga inriktning på normaldrift och stationärtillstånd.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Utföra beräkningar på: Trefassystemet, aktiv-/reaktiv-effekt, faskompensering, spänningsfall, överföring på kablar och ledningar.
- Beskriva: Elkraftsystemets struktur, Sveriges elenergiproduktion och konsumtion, frekvensreglering, spänningsreglering.
2. Utföra beräkningar på: Transformatorns ekvivalenta schema, transformera impedanser, spänningsfall, förluster, trefaskopplingar, sparkopplad trafo.
- Beskriva: Transformatorns funktionssätt, kablars och ledningars egenskaper.
3. Utföra beräkningar på: Belastningspunkt, nätpåverkan. Asynkronmaskinen: momentkurva, ekv. schema, start, frekvensomriktardrift. Likströmsmaskinen: ekv. schema, vridmoment, varvtalsreglering.
- Beskriva: Asynkron- & likströmsmaskinernas uppbyggnad och verkningssätt, några små asynkronmaskiner, allströmsmotorn, synkrongeneratorns funktion och användning.
4. Utföra beräkningar på: Diodlikriktare enfas/trefas, likspänningsomriktare, spänningars och strömmars tidsfunktioner.
- Beskriva: Grundprinciper, komponenter, övertoner, användningsområden, strömriktare, PWM.
5. Utföra: Eltekniskt säker laboration inom elmaskinområdet.
- Beskriva: Föreskrifter, risker, säkringar, jordning, jordfelsbrytare. 
6. Genomföra: Projektarbete i en mindre grupp utgående från givna förutsättningar.

Innehåll

1. Elektriska kraftsystem: Energiförsörjning med tonvikt på elenergi. Elkraftnätets struktur och uppbyggnad. Trefassystemet, aktiv och reaktiv effekt, spänningsfall, överföringskapacitet, faskompensering.
2. Komponenter i kraftsystemet: Ledningar och kablar, induktans och kapacitans. Isolations- och ledarmaterial. Högspänd likströmsöverföring. Transformatorn: verkningssätt, beräkningsmodeller, spänningsfall, förluster, kopplingssätt, sparkopplad transformator, användningsområden.
3. Elektriska maskiner: Asynkronmaskinen: verkningssätt, modeller, driftegenskaper, start och varvtalsreglering samt olika små asynkronmaskiner. Likströmsmaskinen: verkningssätt, modeller och varvtals-/momentreglering. Känna till några andra maskintyper.
4. Kraftelektronik: Grundprinciper, komponenter, glättning, pulsbreddsmodulation, omriktartyper, användningsområden och övertoner. Beräkningar på diodlikriktare och likspänningsomriktare.
5. Elsäkerhet: Skydd av personer och elanläggningar.

Organisation

Kursens har fyra moment, föreläsningar, övningsräkningar,  inlämningsuppgifter och tre laborationer. Grunder, beräkningsmetoder och problemlösning testas på tentan. Inlämningsuppgifterna är omfattande och kräver analysförmåga samt djupare förståelse av kursstoffet. Laborationerna ger praktisk erfarenhet och förståelse för elsäkert arbete och elmaskiner.

Litteratur

Kompendium och exempelsamling.

Examination

En skriftlig tentamen samt betygssättning av de tre inlämningsuppgifterna. Betyget på inlämningsuppgifterna sätts efter ett kort muntligt förhör av varje teknolog. Kursbetyget vägs samman av tentabetyg och betyg på inlämningsuppgifterna.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.