Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EEM021 - Högfrekvensteknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 75 - RYMD- OCH GEOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   17 Dec 2010 em M,  29 Apr 2011 fm M,  25 Aug 2011 fm M
0207 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR - Specialisering Teknik, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Vincent Desmaris


Ersätter

EEM020   Högfrekvensteknik

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1845551380


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande elektromagnetisk fältteori, t ex EEM015 Elektromagnetiska fält.

Syfte

Kursen avser att väcka intresse för, samt ge en nödvändig grund för, förståelse och beskrivning av högfrekventa elektromagnetiska vågfenomen och exemplifiera dessa inom moderna tillämpningar t ex fiberoptik, laserteknik, mikrovågsteknik och mikroelektronik. Studenterna ska lära sig använda Maxwells teori för att lösa elektromagnetiska problem med nära anknytning till tillämpningar och forskning och ska tillägna sig en utökad teoretisk grund som de senare kan specialisera till olika tillämpningsområden (t ex fotonik, mikroelektronik etc).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

· beskriva olika typer av transmissionsledningar och deras karakteristiska storheter, förstå vågutbredning på transmissionsledningar, och kunna använda smithdiagrammet för att lösa transmissionsledningsproblem. · beskriva elektromagnetiska fält i vågledare och kaviteter och använda dessa för att beräkna effekttransport och förluster. · förstå byggblocken i optiska fiberkommunikationssystem, samt de begränsningar som finns med avseende på dispersion och dämpning i sådana system. · beskriva olika mikrovågskomponenter (speciellt högfrekvenstransistorer), bestämma en vågledares längd och avslutning från mätningar på reflekterade vågor, mäta spridningsparametrar för en tvåport och konstruera en mikrovågsförstärkare. · härleda strålning från en given strömprofil, kunna definiera och använda karakteristiska egenskaper hos en antenn, samt förstå och kunna använda radarekvationen.

Innehåll

I. Transmissionsledningar: Olika typer av transmissionsledningar och deras karakteristiska egenskaper. Vågutbredning på transmissionsledningar. Transienta förhållanden; Smithdiagrammet; Anpassningsproblem. II. Vågledare: Egenskaper hos TEM-, TE- och TM-moder i vågledare Beskrivning av elektromagnetiska fält i vågledare. Effekttransport och förluster i en vågledare. Elektromagnetiska fält i resonanta kaviteter, lagrad energi, förluster, kavitetens Q-faktor och resonansfrekvens. III. Optisk fiberkommunikation Systemkomponenter: Sändare, fibrer, förstärkare, mottagare. Fibertransmission: dispersiv pulsbreddning och intersymbolinterferens, dämpning, förstärkning, brus, signal-brusförhållande, bitfelssannolikhet. IV. Mikrovågselektronik Repetition av två-portarbegreppet för transistorer. Spridningsparametrar för två-portar. Mikrovågskomponenter, speciellt högfrekvenstransistorer. Konstruktion av mikrovågsförstärkare m.h.a. Smithdiagrammet. Mikrovågsmätningar. V. Antenner Strålning (elektromagnetiska fält) från en given strömprofil. Egenskaper hos en antenn: direktivitet, riktningsförstärkning, lobbredd, huvudlob, effektförstärkning, strålningsresistans, effektiv area och antennens verkningsgrad. Strålning från en sprötantenn med olika strömprofiler och från uniform och binomialgrupper. Fasstyrning. Strålningsdiagram. Radarekvationen och Friis ekvation.

Organisation

Föreläsningar varvas med övningar (18 föreläsningar, 10 övningar). Det ingår tre laborationer som illustrerar de behandlade begreppen med tillämpningar inom olika teknikområden; transmissionsledningar, optisk fiberkommunikation och mikrovågstransistorer.

Litteratur

D.K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Addison-Wesley, kap 9-11, eller D.K. Cheng, Fundamentals of Engineering Electromagnetics, Addison-Wesley, kap 8-10; T. Fülöp: Kompendium i Högfrekvensteknik; J. Stake, M. Ingvarson and H. Hjelmgren: "Mikrovågselektronik".

Examination

Skriftlig tentamen, godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.