Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM035 - Miljöteknik V
 
Ägare: TVOVA
4,0 Poäng (ECTS 6)
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Nivå: A
Institution: 0761 - Miljösystemanalys V


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0198 Tentamen 4,0p Betygskala: TH   4,0p    

I program

TVOVA VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:
Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper från grundläggande kurser på V i kemi, fysik och geologi eller motsvarande. Kännedom om tekniska tillämpningar inom V-området som ges under det första årets studier eller motsvarande kunskaper från annat teknik-område rekommenderas. Bibliotekskännedom och viss vana vid litteratursökning i databaser och i internationell vetenskaplig litteratur förutsätts.

Syfte

Kursen ska ge teknologerna en förståelse för hur deras framtida verksamhet som V-ingenjörer kan påverka yttre miljön och hushållningen med natur-resurser och ge en förståelse för sambandet mellan olika verksamheter och de kända miljöproblemen. De ska dessutom kunna tillämpa dessa kunskaper för att utvärdera potentiell miljöpåverkan från olika verksamheter/projekt och baserat på denna utvärdering söka tekniska lösningar som bidrar till en uthållig utveckling.

Innehåll

Kursen ger en kort översikt över principer och verktyg för utvärdering av miljöpåverkan från ett systemanalytiskt perspektiv - miljökonsekvensbeskrivningar, livscykelanalyser, miljöfarlighetsbedömningar etc. En genomgång av miljösituationen och kända miljöproblem ingår i kursen. De moment som behövs för en utvärdering av olika verksamheters miljöpåverkan, som spridning /utspädning/omvandling av föroreningar, miljöeffekter i mark, vatten, luft och ekosystem, ekotoxikologi etc behandlas.
SENARE TILLÄMPNINGAR
Livscykelanalys, 5p, Miljömanagement 5p Byggande och ekologi, 5p.

Organisation

Undervisningen ges i form av en problembaserad del, där man studerar/beskriver/utvärderar miljösituationen inom exempelvis en del av samhällets infrastruktur och ger underbyggda förslag på hur detta kan utvecklas på ett, ur miljöperspektiv, hållbart sätt. Inom ramen för kursen ges ett antal föreläsningar.

Litteratur

K Andersson, S Molander, A-M Tillman, "Kompen-dium i Miljösystemanalys", Avd för Teknisk Miljö-planering, CTH, 1995 (delvis på engelska, senare versioner kommer att vara helt engelskspråkiga)
A R W Jackson, J M Jackson, "Environmental Sci-ence - The natural environment and human impact", Longman 1996
Utdelade särtryck etc

Examination

Inlärning av skriftlig rapport för gruppuppgift, muntlig presentation av uppgiften, opposition på en annan grupps arbete. Skriftlig tentamen. I kursen ingår obligatoriskt studiebesök.


Publicerad: må 13 jul 2020.