Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ARK270 - Design för extrema miljöer
 
Kursplanen fastställd 2008-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDSD
22,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Arkitektur
Institution: 55 - ARKITEKTUR


Undervisningsspråk: Engelska
Minsta antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 20

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Ej Lp
0108 Projekt, del A 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    
0208 Projekt, del B 15,0 hp Betygskala: UG   2,5 hp 12,5 hp    

I program

MPDSD DESIGN FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Maria NyströmBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 40 hp i masterprogrammet år 1 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning.
Engelska.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten:
- uppvisa förståelse för mänskliga behov, generellt och i det här projektet specifika situationer
- uppvisa förståelse för människors förhållande till rummet och den fysiska miljön
- ha kunskap om grundläggande förutsättningar för människan och hennes vistelse i rymden
- kunna relatera designanpassningar och lösningar till denna kunskap
- definiera och avgränsa sitt eget projekt
- förstå och kunna relatera till samband mellan olika nivåer i projektet
- kunna presentera och kommunicera sina idéer och lösningar
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten:
- utvecklas i samarbete och tvärvetenskapligt tänkande.
- visa förmåga till visionsbyggande i designprocessen.
- kunna hantera, sortera och dokumentera information i stor mängd
- visa förmåga att omvandla data till kunskap
- uppvisa förmåga i planering och utveckling av komplexa projekt och processer
- visa förmåga att från problemformulering genom analys komma fram till och gestalta ett designförslag (lösning)
- på olika sätt kunna visualisera och kommunicera sina idéer och lösningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten:
- övas i interdisciplinärt samarbete och förhållningssätt
- i sitt arbete förhålla sig till den systematiska respektive den intuitiva processen
- i sitt arbete utgå från människan och hennes behov
- reflektera över och problematisera tanken om "människan i rymden" och vad det kan innebära och medföra

Innehåll

Mänskliga behov och människans beroende av sin miljö, i form av omgivning och objekt, är grunden för kursen. Kursen är uppdelad i tre faser 1) Människan i rymden. Förberedande studier med generell information, föreläsningar och workshops. 2) Fältstudier på NASA, Lyndon B. Johnson Space Center i Houston Texas, USA. Studenterna kommer att arbeta med den mänskliga aspekten på frågor som är aktuella inom rymdprogrammet för Mars och International Space Station (ISS). 3) Applikationer. Studenterna gör egna slutprojekt, individuellt eller i grupp, där de också kan välja att använda sina nya kunskaper om livsbetingelser i rymden, eller på en situation på jorden.
Kursen berör ämnen som: ergonomi och dimensionering, kompakt boende, miljöpsykologi, kultur och identitet, material och konstruktion, Life Support Systems, mänskliga behov och vardagliga problem i rymden, miljö och ekologi.

Litteratur

American Astronautical Society. Edited by Lane, Helen W., Sauer, Richard L., Feeback, Daniel L: Isolation. NASA Experiments in closed environment living. Advanced Human Life Support Enclosed System Final Report. Science and Technology Series. Volume 104, 2002
Bell, Paul A: Environmental Psychology (5th ed.), Harcourt Brace College, 2000
Bernsen, J: Design'et för design'et, Köpenhamn, 1996
Gall, Sarah L., Pramberger, Joseph T: NASA Spinoffs. Thirty year commemorative edition, 1992
Larson, W.J, Pranke, L.K. (ed.) Human Spaceflight. Mission Analysis and Design. Space Technology Series. ISBN: 0-07-236811-X
Lawson, B: How Designers Think, Oxford, 1997
Zubrin, R: The Case for Mars, New York, 1997
Nyström, M., Reuterswärd, L: Mot Mars för att återvinna Jorden/Meeting Mars Recycling Earth, Svensk Byggtjänst, 2003
STAR Design, projects and diplomaworks 2000-2006 Ark3, LTH.

Examination

80% närvaro på föreläsningar, seminarier, genomgångar och övningar också vid fältbesök. Delgenomgångar med gästkritiker, regelbundna runda bordssamtal samt slutkritik med intern och extern jury. Projekten skall redovisas i text, ritningar, modell och utställning. Tyngdpunkten läggs vid att hela designprocessen är redovisad och en projektrapport ska lämnas in.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.