Ansök om och följ tillgodoräknande

Här kan du ansöka om tillgodoräknande samt följa pågående och beslutade ansökningar. Observera att du behöver vara inloggad för att använda tjänsten.
 
Följande handlingar skall bifogas ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier:
  • Studiemeritförteckning skall bifogas och original skall finnas tillgänglig och uppvisas på anmodan. 
  • Kursplan där det framgår kursen/kursernas nivå, antal poäng eller motsvarande, kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer, eller annan motsvarande studiedokumentation.
Vid ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning gäller också att:
  • Handlingar som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års heltidsstudier i Sverige (60 hp). Av handlingarna skall det också framgå när det akademiska året börjar och slutar, hur många terminer det akademiska året är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.

  • Utländska handlingar skall lämnas i original samt vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (gäller ej handlingar på norska, danska eller engelska). Chalmers betalar för översättning av kursplaner för de studenter som åker till ett universitet som Chalmers har ett utbytesavtal med. Free Mover studenter betalar själva för översättning av alla dokument.

  • Eventuellt utlåtande av UHR eller annan myndighet som gjort bedömning i legitimations- eller auktorisationssyfte ska bifogas .
Ofullständig ansökan behandlas inte.
 
Var noga med att fylla i formuläret så utförligt som möjligt, kom ihåg att:
 
  • Fylla i kursbenämning på originalspråk OCH engelsk benämning (även om det är samma). Översätt inte kursnamn från originalspråk till engelska själv. Om inte engelsk översättning finns i studiemeritförteckning skriv kursens namn på originalspråk istället för engelsk översättning. Använd enbart latinska bokstäver, exempelvis fungerar ej kinesiska tecken. 
  • Använda gemener på alla ord utan den första bokstaven i kursbenämningen. På engelska gäller stor bokstav på första ordet efter eventuellt kolon. På svenska gäller liten bokstav på första ordet efter eventuellt kolon. Stor bokstav ska även användas på namn för språk exempelvis English. 
  • Använd inte specialtecken såsom # om det inte tillhör kursnamnet. Tecknet & ska ändras till "och" eller "and".
  • Avsluta inte kursbenämningen med punkt(.).  
  • Skriv med kurskod i fältet för kurskod, skriv inte med det i kursbenämningen. 
Alla ovanstående skrivregler är viktiga för att ditt examensbevis ska bli korrekt utfärdat. Såsom du skriver kursbenämningen i denna ansökan blir texten i ditt examensbevis.  

​Vid ifyllande av kurser som ligger till grund för tillgodoräknandet fyller du även i antal poäng som kursen omfattar omräknat från lokal enhet till högskolepoäng. Vad gäller kurser inom Europa så är 1 ECTS = 1 hp. I övrigt se dina handlingar angående hur många högskolepoäng som motsvarar ett års heltidsstudier. För vissa universitet finns även en sammanställning, se länk.​
​​​

Publicerad: to 28 aug 2014. Ändrad: fr 25 maj 2018