Ansök om och följ tillgodoräknande

Här kan du ansöka om tillgodoräknande samt följa pågående och beslutade ansökningar. Observera att du behöver vara inloggad för att använda tjänsten.

Följande handlingar skall bifogas ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier:
  • Studiemeritförteckning skall bifogas och original skall finnas tillgänglig och uppvisas på anmodan. 
  • Kursplan där det framgår kursen/kursernas nivå, antal poäng eller motsvarande, kursens lärandemål och formerna för bedömning av studenternas prestationer, eller annan motsvarande studiedokumentation.
Vid ansökan om tillgodoräknande av utländsk utbildning gäller också att:
  • Handlingar som beskriver hur många poäng som motsvarar ett års heltidsstudier i Sverige (60 hp). Av handlingarna skall det också framgå när det akademiska året börjar och slutar, hur många terminer det akademiska året är indelat i samt hur många veckor respektive termin innehåller.

  • Utländska handlingar skall lämnas i original samt vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare (gäller ej handlingar på norska, danska eller engelska). Chalmers betalar för översättning av kursplaner för de studenter som åker till ett universitet som Chalmers har ett utbytesavtal med. Free Mover studenter betalar själva för översättning av alla dokument.

  • Eventuellt utlåtande av UHR eller annan myndighet som gjort bedömning i legitimations- eller auktorisationssyfte ska bifogas .
Ofullständig ansökan behandlas inte.

Var noga med att fylla i formuläret så utförligt som möjligt, kom ihåg att:

  • Fylla i Kursnamn på originalspråk OCH engelsk titel (även om det är samma). Tänk på att skriva kursens namn med små bokstäver förutom stor begynnelsebokstav. Stor bokstav gäller även efter eventuellt kolon. Tänk på att enbart skriva med översättningar om de är angivna i studiemeritförteckning.
  • Kurskod (om det finns)

#
ID Status Inskickad

Publicerad: to 28 aug 2014. Ändrad: to 17 aug 2017