Betyg

Normalt skall betyg sättas på genomgången kurs. Om betyg inte ges skall detta vara angivet i kursplanen. Betyget skall bestämmas av en av rektor utsedd examinator. Betyg på godkänd kurs sätts enligt en för Chalmers gemensam betygsskal med graderade betyg, om inte annat är föreskrivet i kursplanen eller utbildningsplanen. 

Byte av examinator

Byte av examinator kan ske redan från första tentamenstillfället om det föreligger ett på personliga grunder baserat speciellt förhållande mellan examinator och studenten, som gör att någon kan ha allvarligt fog för att betvivla att oväld råder (jävsituation). Prefekt på kursgivande institution beslutar om detta.

Därutöver har student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, rätt att begära att få en annan examinator utsedd.

Byte av examinator begärs i första hand skriftligt hos prefekt på kursgivande institution. I de fall en student begärt att få byta examinator, men nekas detta, får studenten i enlighet med Chalmers arbetsordning framföra klagomål till rektor.

Att byta examinator innebär inte att det skall ske en förnyad bedömning av redan utfört prov. Bytet innebär inte heller att den nye examinatorn behöver utforma ett nytt prov. Studenten som fått ett byte beviljat deltar normalt vid nästa tentamenstillfälle med samma prov som övriga studenter i kursen. Den nya examinatorn bedömer studentens prov. Tentamensadministrationen skall informeras 10 dagar innan tentamenstillfället så att studentens tentamen lämnas till den nya examinatorn. Om en kurs består av flera kursmoment skall slutbetyg sättas av den nya examinatorn.
 

Rättelse av betyg

Om ett betygsbeslut innehåller en uppenbar oriktighet på grund av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får examinator ändra beslutet såväl till fördel som till nackdel för studenten. Rättelser som är till nackdel för studenten måste ske med stor försiktighet och endast när det är fråga om klara fall. Innan en sådan rättelse görs skall studenten ges möjlighet att yttra sig.

Detta betyder t ex att om den som  summerat Dina poäng på tentamen mycket uppenbart har räknat fel, rapporterat fel resultat eller andra liknande misstag kan detta korrigeras både vid fall då poängsumma eller betyg höjs eller sänks.

Examinator är skyldig att ändra ett uppenbart oriktigt betyg om det kan ske snabbt och enkelt och utan att betyget sänks.

Detta betyder att om den som rättar gjort en felaktig bedömning av Ditt svar, kan inte betyget/poängsumman ändras om  det  innebär att poängsumman eller betyget  skulle sänkas. Vid  en uppenbar felaktig bedömning kan därför detta endast korrigeras om poängsumman eller betyget höjs.

Betygssystem

Utbildningens omfattning anges i högskolepoäng. 60 högskolepoäng motsvarar ett läsår vid heltidsstudier.
Om inte annat anges i kursplanen, sätts betyg efter avslutad kurs. Med avslutad kurs avses tenterad kurs med lägsta betyget 3 eller Godkänd. Betyget sätts av en examinator utsedd av högskolan.

Betygsskalan är Godkänd eller Tre, Fyra, Fem där Fem är det högsta betyget. Lägre betyg än Tre är detsamma som icke-godkänd. Det sätts inget helhetsbetyg på avlagd examen. I Sverige används målrelaterade betygsskalor vilket innebär att studenter inte rankas.

ECTS-betyg ersätts av ECTS Grading Table

Eftersom det gamla systemet med ECTS-betyg var svårt att tillämpa på lokala betygskalor ersätts det av ECTS Grading Table. Det innebär att varje lärosäte istället gör en statistisk tablell över hur betygen fördelar sig i den lokala betygskalan.

 
ECTS Grading Table​ ​ ​

Chalmers grading​

system

Total number awarded in the

reference group

Percentage of the total

number​

3 (Tre) 309 714 39.44 %
4 (Fyra) 297 877 37.93 %
5 (Fem)​ 177 641 22.62 %
Based on 3940 courses from the academic years 2000-2016​
 
På Arkitekturprogrammet används betygsskalan godkänd/underkänd

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 09 jun 2017