Projektdagbok

Kandidatarbetet genomförs i form av ett projektarbete i grupper om 3–6 studenter. Projektet redovisas i en skriftlig rapport, en muntlig redovisning samt opposition på en annan grupps projekt.

I inledningen av kandidatarbetet ges föreläsningar, övningar samt workshops med målsättningen att ge nödvändiga generella kompetenser för projektarbetet, i form av projektarbetsfärdigheter samt informations- och kommunikationskunskap.

Kandidatarbetet ska genomföras och examineras i former som gör att ett individuellt betyg kan sättas. För att sätta individuella betyg behövs underlag och metoder för att kunna bedöma varje enskild gruppmedlems bidrag till olika delar av projektets genomförande och resultat. En viktig del av arbetet är de kontinuerliga kontakterna mellan handledaren och projektgruppen samt den projektdagbok som varje grupp ska föra.

Projektdagboken ska kunna användas som källa för den rapport om individuella bidrag (contribution report) som skall ingå i projektrapporten.

Projektdagboken är ett samlingsnamn för följande dokument som samtliga tas fram inom varje projekt eller för varje projektmedlem.

Projektplan

Projektplanen är ett samlat dokument i inledningen av projektet som innehåller:
  • Beskrivning av projektets syfte, mål samt eventuella avgränsningar.
  • Beskrivning av kommande resursbehov.
  • Redovisning av rollfördelningen i projektgruppen (ansvarsfördelning)
  • Tidplan för projektet.

Tidslogg

Tidsloggen eller tidsredovisningen skrivs kontinuerligt där samtliga gruppmedlemmar redovisar antal arbetstimmar som ägnas åt projektet samt huvudsysselsättning under tidsperioden. En notering per dag är ett bra intervall.

Dagbok

Dagbok skrivs minst en gång per vecka. I dagboken beskriver man arbetsfaserna i projektarbetet i kronologisk ordning, gemensamma alternativt enskilda bidrag till olika uppgifter som utförts, problem som uppkommit, förslag på olika lösningar och reflektioner kring dessa samt eventuell lösning. Andra uppgifter som kan tas med är möten, veckoplanering, delmål mm. Dagboken ska föras relativt kontinuerligt och aktiviteterna för en viss vecka skall vara skrivna innan veckan är slut.

Dagboken kan vara en handskriven inbunden anteckningsbok, ett word-dokument eller ett webbaserat dokument. Tidsloggen består lämpligast av ett excel-dokument. Dokumentform fastställs vid första mötet mellan handledare och projektgrupp.​

Handledaren ska ha möjlighet att läsa dagboken och kontrollera tidsloggen före varje möte med projektgruppen.

Sidansvarig Publicerad: to 23 nov 2017.