Opposition

Att opponera på ett kandidatarbete

Efter varje muntlig presentation genomförs en opposition. Den opponerande gruppen (delgruppen) förfogar 10 minuter för sin diskussionsledning. Den opponerande (del)gruppen ska också lämna in skriftliga oppositioner (omfattning 400-600 ord) till respondentgruppens handledare i god tid. Eftersom oppositionen bedöms individuellt och tiden för den muntliga oppositionen är kort ska varje student skriva en individuell opposition. Den skriftliga oppositionerna ska också lämnas till den opponerande gruppens handledare.

Upplägg av oppositionen

Den opponerande gruppen framför och diskuterar sina synpunkter vid den muntliga presentationen. För att oppositionen ska fungera inför publik är det viktigt att opponenterna inte lägger diskussionen på detaljnivå. Oppositionens syfte är att förtydliga och förankra innehållet i rapporten och göra eventuella kompletteringar som krävs för att diskussionen ska bli relevant.

Den skriftliga oppositionen innebär en granskning av rapportens styrkor och svagheter och ska belysa och diskutera innehållet. Själva texten ska vara ett fristående dokument där synpunkter bearbetats och sammanfattas på ett överskådligt sätt.

Checklista för granskning av rapporten

  • Rapportens upplägg och struktur
  • Problemdefinition
  • Metod och genomförande
  • Avgränsningar
  • Teori
  • Analys
  • Resultat och resultathantering 
  • Rapportens utformning och formalia

Bedömning av oppositionen

Bedömning av oppositionen omfattar både opponenternas skriftliga och muntliga insatser. En väl genomförd opposition präglas av relevanta frågor, uppföljning av frågor och förmåga att skapa sammanhang för publiken. Oppositionen ska inledas och avlutas på ett genomtänkt sätt och innehållet vara väl anpassat till kommunikationssituationen. Personangrepp och påhopp leder till underkännande direkt.
Den skriftliga oppositionen bedöms med utgångspunkt i hur väl texten ger en  helhetsbild av rapporten och belyser de viktigaste frågeställningarna. Om oppositionen är en balanserad och välformulerad kritik av rapporten bedöms också, och hur väl opponenterna har satt sig in i innehållet.
​​

Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2022.