Muntlig presentation

Foto av en presentation av ett kandidatarbete i en spårvagnMuntlig presentation är en del av examinationen. Momentet är obligatoriskt och genomförs (del)gruppvis, dvs högst tre studenter presenterar tillsammans. Presentation och opposition tar tillsammans 30 minuter.

Upplägg och genomförande

Varje (del)grupp ska presentera hela gruppens arbete muntligt och disponerar 15-20 minuter för det. Den muntliga presentationen ska vara så fyllig att studenter på samma program som inte läst rapporten kan följa med och delta i den efterföljande diskussionen, som omfattar ca 10 minuter. Visuella hjälpmedel bör användas.
 

Bedömning av muntlig presentation

Följande beaktas (vägs in) vid bedömningen av den muntliga presentationen. 

Innehåll
(Del)gruppen har gjort ett bra urval av material från rapporten och projektet i sin helhet och presenterar det på ett sätt som är väl anpassat till mottagare, situation och ämnesområde. 

Struktur
Innehållet är välstrukturerat och presentationen är lätt att följa. Inledning och avslutning är tydligt markerade och underlättar för mottagarna att ta del av innehållet. De olika delarna är väl sammanbundna och skapar tillsammans en enhet. Övergången mellan olika talare och mellan avsnitt är välplanerad och leder inte till störande avbrott i presentationen.

Presentationsteknik
Varje enskild talare i gruppen etablerar och upprätthåller en god ögonkontakt med publiken och talar fritt, med stöd för minnet. 

Visualisering
Visuella hjälpmedel bör användas i presentationen. Visualiseringsmaterialet (bilder, grafer, punktlistor, text) ska vara tydligt, lättöverskådligt och inte innehålla för mycket information. Talarna redogör materialet som visas på ett tydligt och begripligt sätt. Genomgången av visuellt material ska vara logisk och väl genomtänkt.
 
Anpassning till tiden
Gruppen håller sig inom givna tidsramar. Fördelningen mellan gruppmedlemmarna är förhållandevis jämn.
 
Hantering av frågor
Individerna svarar på ett bra sätt på relevanta frågor.

Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2022.