Upplägg och bedömning av presentation

Muntlig presentation ingår som en del av examinationen. Momentet är obligatoriskt och genomförs (del)gruppvis, dvs högst tre studenter presenterar tillsammans. Presentation och opposition är tillsammans 30 minuter.

Presentationens upplägg

Varje (del)grupp ska presentera hela gruppens arbete muntligt och disponerar 15-20 minuter för det. Den muntliga presentationen ska vara så fyllig att studenter på samma program som inte läst rapporten kan följa med och delta i den efterföljande diskussionen, som omfattar ca 10 minuter. Visuella hjälpmedel bör användas.
 

Bedömning av muntlig presentation

Punkterna som beskrivs övergripande nedan, beaktas vid bedömningen av den muntliga presentationen.
 

Innehåll

(Del)gruppen har gjort ett bra urval av material från rapport och projektet i sin helhet och det presenteras på ett sätt som är väl anpassat till mottagare, situation och det specifika ämnesområdet.
 

Struktur

Innehållet är välstrukturerat och presentationen är därför lätt att följa. Inledning och avslutning är tydligt markerade och underlättar för mottagarna att ta del av innehållet. De olika delarna är väl sammanbundna och skapar tillsammans en enhet. Övergången mellan olika talare och mellan avsnitt är välplanerad och leder inte till några störande avbrott i presentationen.
 

Presentationsteknik

Varje enskild talare i gruppen etablerar och upprätthåller en god ögonkontakt med publiken samt talar fritt, med stöd för minnet.
 

Visualisering

Visuella hjälpmedel bör användas i presentationen. Visualiseringsmaterialet (bilder, grafer, punktlistor, text) ska vara tydligt, lättöverskådligt och inte innehålla för mycket information. Talarna redogör på ett tydligt och begripligt sätt för det material som visas. Genomgången av visuellt material ska vara logisk och väl genomtänkt.
 

Anpassning till tiden

Gruppen håller sig inom givna tidsramar. Fördelningen mellan olika gruppmedlemmar är förhållandevis jämn.
 

Hantering av frågor

Individerna svarar på ett bra sätt på relevanta frågor.

Publicerad: to 13 maj 2010. Ändrad: ti 15 nov 2016