Upplägg och bedömning av opposition

Direkt efter varje muntlig presentation genomförs en opposition. Den opponerande gruppen (delgruppen) förfogar 10 minuter för sin diskussionsledning. Den opponerande (del)gruppen ska också lämna in skriftliga oppositioner (omfattning: 400 – 600 ord) till respondentgruppens handledare i god tid. Eftersom oppositionen bedöms individuellt och tiden för den muntliga oppositionen är kort skall varje student skriva en individuell opposition. Den skriftliga oppositionerna skall också lämnas till den opponerande gruppens egen handledare.

Opposition
Den opponerande gruppen framför och diskuterar sina synpunkter vid den muntliga presentationen.

För att en opposition ska fungera i ett auditorium är det av största vikt att opponenterna inte lägger diskussionen på detaljnivå. Oppositionen syftar till att förtydliga och förankra innehållet i rapporten och göra eventuella kompletteringar som krävs för att diskussionen ska bli relevant för samtliga i rummet.
 
Den skriftliga oppositionen innebär en granskning av rapportens förtjänster och brister och ska belysa och diskutera innehållet. Följande punkter kan fungera som en utgångspunkt för granskningen. Själva texten ska vara ett fristående dokument där synpunkter bearbetats och sammanfattas på ett överskådligt sätt.
  • Rapportens upplägg och struktur
  • Problemdefinition
  • Metod/genomförande
  • Avgränsningar
  • Teori
  • Analys
  • Resultat och resultathantering 
  • Rapportens utformning och formalia

Bedömning av opposition
Bedömning av oppositionen inbegriper både opponenternas skriftliga och muntliga insatser. En väl genomförd opposition präglas av relevanta frågor, uppföljning av frågor samt förmåga att skapa sammanhang för auditoriet. Oppositionen ska inledas och avlutas på ett genomtänkt sätt och innehållet vara väl anpassat till kommunikationssituationen. Personangrepp och påhopp ger underkännande direkt.

Bedömning av den skriftliga oppositionen görs med utgångspunkt i hur väl texten ger en  helhetsbild av rapporten och förmår belysa de viktigaste frågeställningarna.  Vidare bedöms huruvida oppositionen är en balanserad och välformulerad kritik av rapporten i fråga och hur väl opponenterna satt sig in i densamma.

Publicerad: to 13 maj 2010. Ändrad: on 24 aug 2016