Genomförande

Nedan följer utdrag av riktlinjerna. Riktlinjerna i sin helhet finner du på denna sida.
Gruppkontrakt

Handledaren bör introducera kontrakt/överenskommelse vid ett av de första mötena med gruppen. Diskussionen om överenskommelsen mellan gruppmedlemmarna kan göras utan handledaren. Den del som gäller vilka regler som ska gälla, ska dokumenteras på något sätt som är tillgängligt för handledaren. Den del som gäller ambitionsnivå behöver inte vara tillgänglig för handledaren.

Gruppkontrakt för kandidatarbete.docx​

Handledaren ska göra klart för gruppen vad som gäller omfattning av handledningen (denna kan förstås variera mellan olika institutioner så det är upp till examinatorn och/eller viceprefekt GRU på aktuell institution att för handledaren klargöra vilka ramar som gäller).

Schematid avsatt för kandidatarbete är tisdag, torsdag em och fredag fm. Schemablocken D och B kan därför inte användas av andra kurser under dessa tider.


Projektd​agbok

Gruppen ska kontinuerligt föra projektdagbok. Läs vad projektdagboken bör innehålla på sidan:
Anvisningar för projektdagbok.


Planeringsrapport

Gruppen ska skriva och lämna in en planeringsrapport. Inlämningen ska i de flesta fall ske i vecka i läsvecka 4 i period 3. Datum och tid bör samordnas med de moment i generella kompetens-delen som har med planeringsrapporten att göra. Examinator beslutar om dag, tid och metod för planerin​gsrapportens inlämning.
Du kan läsa mer om på sidan:

Planeringsrapport​.


Mittmöte

Handledaren ansvarar för att ett mittmöte hålls i eller strax efter tentamensperioden mellan läsperiod 3 och 4. Vid mittmötet bör gruppen avge en lägesrapport och också få återkoppling från handledaren. Det är speciellt viktigt att handledaren tydligt återkopplar till gruppen i det fall arbetet fortskrider på ett sådant sätt att gruppens prestation löper risk att bli underkänd. Det åligger handledaren att, vid behov, ge sådan återkoppling till gruppen även vid andra tidpunkter under kursen. Handledaren skall även informera examinatorn i dess fall.


Slutrapport

Gruppen skall lämna in sin slutrapport enligt tidplan (vilken tid rapporten lämnas in och hur det går till är upp till examinator att bestämma).

Handledaren skall meddela gruppen dess basbetyg (läs mer om betyg under rubrikerna Gruppens prestation och Individuellt betyg​​) och handledarens skriftliga bedömning av varje students medverkan i projektet vid ett möte där handledare och grupp deltager. Detta kan ske före eller efter presentationsdagarna. Om det sker före kan bedömningen av presentation/opposition meddelas skriftligt. Om det sker efter presentation/opposition tas denna del också upp på mötet.


Presentation och opposition

Presentationer med opposition äger rum huvudsakligen dagarna innan tentamensperioden. Vid presentation och opposition skall examinator, handledare och opponenter närvara. Det är bra om också opponerande gruppens handledare deltar.

För att ge alla studenter möjlighet att delta aktivt i presentation och opposition och kunna bli individuellt bedömda kommer projektgrupper som har 4 eller fler gruppmedlemmar att delas upp på två redovisningstillfällen (studenterna delas upp i två delgrupper; varje delgrupp presenterar hela projektet) medan projektgrupper med 3 eller färre medlemmar får ett redovisningstillfälle. Varje redovisningstillfälle är 30 minuter; denna tid skall rymma presentation, opposition och ev. frågor från examinator. Opposition sker huvudsakligen på projekt inom samma kandidatarbeteskurs. Kurser med få projekt kan dock samordna med andra projekt som vänder sig till samma program eller ämnesområde. Skriftlig opposition ingår också. Mer detaljer om presentation och opposition finns under rubrikerna Upplägg och bedömning av presentation samt Upplägg och bedömning av opposition​.

Examinator bör vara tillgänglig vid ett betygsdiskussionstillfälle vars tidpunkt annonseras senast i samband med presentationstillfällena. Handledaren bör förstås inkallas om diskussion kring viss grupps betyg uppstår. 

​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: ti 17 jan 2023.