Anvisningar för projektdagbok

Kandidatarbetet vid Chalmers genomförs i form av ett projektarbete i grupper om ca 3–6 studenter. Projektet redovisas genom en skriftlig rapport, en muntlig redovisning samt opposition på en annan grupps projekt.

I inledningen av kandidatarbetet ges föreläsningar, övningar samt workshops med målsättningen att ge de för projektarbetet nödvändiga generella kompetenserna i form av projektarbetsfärdigheter samt informations- och kommunikationskunskaper.

Kandidatarbetet ska genomföras och examineras i former som gör att ett individuellt betyg kan sättas. För att sätta individuella betyg behövs underlag och metoder för att kunna bedöma varje enskild gruppmedlems bidrag till olika delar av projektets genomförande och resultat. En viktig del av arbetet är de kontinuerliga kontakterna mellan handledaren och projektgruppen samt den projektdagbok som varje grupp ska föra.

Projektdagboken ska kunna användas som källa för den rapport om individuella bidrag (contribution report) som skall ingå i projektrapporten.

Projektdagbok ska ses som ett samlingsnamn för följande dokument som samtliga tas fram inom ramen för varje projekt eller för varje projektmedlem.

Projektplan
Tas fram som ett samlat dokument i inledningen av projektet. Ska innehålla:
  • Beskrivning av projektets syfte, mål samt eventuella avgränsningar.
  • Beskrivning av kommande resursbehov.
  • Redovisning av rollfördelningen i projektgruppen (ansvarsfördelning)
  • Tidplan för projektet.

Tidslogg
Skrivs kontinuerligt. En tidsredovisning omfattande samtliga gruppmedlemmar där antal arbetstimmar som ägnas åt projektet framgår samt tillhörande huvudsysselsättning under tidsperioden. Upplösningen kan vara en notering per dag.

Dagbok
Skrivs minst en gång per vecka. En dagbok i vilken man i kronologisk ordning beskriver arbetsfaserna i projektarbetet, gemensamma alternativt enskilda arbete och bidrag till olika uppgifter som utförts, problem som uppkommit, förslag på olika lösningar och reflektioner kring dessa samt eventuell lösning. Andra uppgifter som kan tas med är möten, veckoplanering, delmål mm. Dagboken ska föras relativt kontinuerligt och aktiviteterna för en viss vecka skall vara skrivna innan veckan är slut.

Handledaren ska ha möjlighet att läsa igenom dagbok och kontrollera tidsloggen före möten mellan handledare och projektgruppen.

Dagboken kan vara en handskriven inbunden anteckningsbok alternativt ett vanligt word-dokument eller någon form av webbaserat dokument. Tidsloggen består lämpligast av ett exceldokument. Dokumentform fastställs vid första mötet mellan handledare och projektgrupp.​

Publicerad: to 13 maj 2010. Ändrad: ti 15 nov 2016