Generella kompetenser - teknisk matematik

Kandidatarbetets karaktär är mycket beroende på val av projekt. De befintliga projektförslagen spänner över allt från teoretiska projekt med litteraturstudier och analytiska räkningar till övervägande experimentella eller tvärvetenskapliga projekt.

På varje projektförslag finns en kort beskrivning av arbetets karaktär. Där finns också en beskrivning av vilka förkunskaper som krävs. Kolla noga att du uppfyller dem för dina val!

Förutom det ämnesmässiga arbetet kommer inslag av informationskompetens och projektledning och -arbete att ingå. På TM har vi valt att låta detta ingå i det löpande arbete under överinseende av handledaren. Ett antal föreläsningar kommer att ges under våren. Dessa är ej obligatoriska. Förutom den vanliga handledningen ges några handledningstillfällen tillsammans med avdelningen för fackspråk. Dessa är obligatoriska; för att godkännas skall man ha deltagit i minst 2 av 3 tillfällen.

De formella kraven på obligatoriska aktiviteter (handledningstillfällen, föreläsningar, informationssökning) kan variera något mellan de olika civilingenjörsprogrammen. Ovanstående är vad som gäller för projektgrupper där TM-studenter är i majoritet. Om TM-studenter ingår i projektgrupper där majoriteten av studenterna tillhör ett annat program skall det andra programmets obligatorium följas.


För att underlätta arbetet kommer hela tisdagen, torsdag eftermiddag och fredag förmiddag varje vecka under vårterminen vara fri från schemalagda aktiviteter som inte är relaterade till kandidatarbetet för tredje årskursen på alla civilingenjörsprogrammen.
Kandidatarbete kan exempelvis göras på någon av följande institutioner

Kandidatarbete på Matematiska vetenskaper

Kandidatarbete på Data- och informationsteknik

Kandidatarbete på Fysik

Fysik GU (vars projekt av administrativa skäl sorterar under institutionen Teknisk fysik)

Därtill kommer ett antal projekt från andra institutioner.

Detaljerad information om kandidatarbetet, bl.a. om hur val av projekt går till, finns på nedanstående länk.

Generella kompetenser och krav

För att få godkänt på sitt kandidatarbete i TM3 krävs även att man deltar i ett antal handledningstillfällen som ges av Fackspråk och kommunikation. För studenter på Teknisk matematik gäller deltagande på 2 av 3 handledningstillfällen för att få godkänt. Anmälan till de olika tillfällena görs via länken nedan. Om man deltar i en projektgrupp med majoritet från ett annat program gäller det programmets obligatorium istället.​

Fackspråk och kommunikation

Examination

Examinationen av kandidatarbetet sker på grundval av skriftlig rapport och muntlig presentation med opposition. Betygen är individuella och graderade, varför noggrann redovisning av individuella bidrag i arbetet skall ske.


Sidansvarig Publicerad: on 30 sep 2020.