Generella kompetenser - teknisk fysik

Högskoleförordningens examensordning använder ordet ”examensarbete”. På Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, för att inte blanda ihop det med examensarbetet som görs på masterprogrammen. Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng.

För att få göra kandidatarbetet i vår måste du ha minst 105 programrelevanta hp efter det att lp 1:s resultat blivit inrapporterade. I annat fall måste du söka dispens av din PA. För att få slutbetyg på kandidatarbetet krävs godkänt betyg på:

  • Generella kompetenser - ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt - examineras på den institution där projektet utförs

För att underlätta arbetet är hela tisdagen, torsdag eftermiddag och fredag förmiddag varje vecka under vårterminen fria från schemalagda aktiviteter som inte är relaterade till kandidatarbetet för tredje årskursen på alla civilingenjörsprogrammen. 


Kandidatarbetets karaktär varierar och spänner över allt från teoretiska projekt med litteraturstudier och analytiska räkningar till övervägande experimentella eller tvärvetenskapliga projekt. På varje projektförslag finns en kort beskrivning av arbetets karaktär. Där finns också en beskrivning av vilka förkunskaper som krävs. Kolla noga att du uppfyller dem för dina val!

Studerande på Teknisk fysik kan göra sitt kandidatarbete vid någon av institutionerna:

Kandidatarbete på Fysik

Fysik GU
(vars projekt av administrativa skäl sorterar under institutionen Teknisk fysik)

Kandidatarbete på Matematiska vetenskaper

Kandidatarbete på Rymd- och geo- och miljövetenskap

Kandidatarbete på Mikroteknologi och nanovetenskap

Därtill kommer ett antal projekt från andra institutioner. Eventuella egna förslag måste ha en Chalmershandledare, vara godkända av PA, och vara registrerade på en Chalmersinstitution.

Detaljerad information om kandidatarbetet, bland annat om hur val av projekt går till, finns på nedanstående länk:

Syfte, lärandemål och tidsplanering för kandidatarbete

 

Generella kompetenser och krav

  • Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation)
    Närvaro krävs vid två av de tre handledningstillfällena för att bli godkänd.
  • Inslag av Informationskompetens och projektledning och arbete kommer att ingå. Ett antal föreläsningar kommer att ges under våren.
    De är inte obligatoriska men rekommenderade.
  • Kandidatarbetena ska skrivas på svenska, om inte särskilda skäl föreligger. Att man föredrar att skriva på engelska, att litteraturen och terminologin är på engelska och /eller att handledaren inte behärskar svenska utgör inte ett sådant särskilt skäl. Programansvarig måste i varje enskilt fall godkänna att arbetet skrivs på engelska. För arbeten skrivna på engelska krävs en svensk sammanfattning av problem, metoder och resultat på fyra A4-sidor som lämnas in med projektet och dessutom skickas per e-mail till PA.

De formella kraven på obligatoriska aktiviteter (handledningstillfällen, föreläsningar, informationssökning) kan variera något mellan de olika civilingenjörsprogrammen. Ovanstående är vad som gäller för Teknisk fysik. Om man deltar i en projektgrupp med majoritet från ett annat program gäller det andra programmets krav på generella kompetenser. 


Examination

Examinationen av kandidatarbetet sker på grundval av skriftlig rapport och muntlig presentation med opposition. Betygen är individuella och graderade vilket betyder att det krävs noggrann redovisning av individuella bidrag i arbetet.

​​

Sidansvarig Publicerad: to 23 sep 2021.