Generella kompetenser - Informationsteknik

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generella kompetenser gäller. Nedanstående gäller för IT.

Kandidatarbete på IT består av två huvuddelar


För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på båda delarna:
  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.

Generella kompetenser

För IT ingår:

Föreläsningar om Projektplanering/Planeringsrapport (ej obligatoriska)

F1: Se kurs-PM och TimeEdit för tid och sal
F2: Se kurs-PM och TimeEdit för tid och sal
Presentationer och dokument från föreläsningarna kommer att postas i CANVAS.

Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) 

Ingen obligatorisk närvaro, men IT-studenter rekommenderas starkt att med sin grupp delta vid tre handledningstillfällen. 
Se även Fackspråks resurssida för kandidatarbetet (länk kommer senare)

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)

Inga moment är obligatoriska för IT-studenter, men IT-studenter rekommenderas starkt att delta i kursens moment. 
Se Bibliotekets resurssida för kandidatarbetet för mer information (länk kommer senare).

 Allmänt

Vid kursstart i läsperiod 3 hålls en information av IT-programmets utbildningssekreterare om de generella kompetenserna. Håll utkik i TimeEdit genom att söka på TKITE-3  Material i form av presentationer och liknande postas i programrummen för IT i CANVAS.


Kurs-PM med mera detaljer om kraven kommer att läggas ut på denna sida innan kursstart.

Publicerad: on 30 sep 2020.