Generella kompetenser - Informationsteknik

Kandidatarbetet är på 15 högskolepoäng. I högskoleförordningens examensordning används beteckningen ”examensarbete” men på Chalmers använder vi ordet ”kandidatarbete”, detta för att inte blanda ihop det med det examensarbete som görs på masterprogrammen.
 
Ett projekt har ofta deltagare från olika civilingenjörsprogram. Programmajoritetens krav på generella kompetenser gäller. Nedanstående gäller för IT.

Kandidatarbete på IT består av två huvuddelar


För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på båda delarna:
  • Generella kompetenser – ett paket av olika projektstödjande moment.
  • Kandidatprojekt – examineras på den institution där projektet utförs.
För att få slutbetyg krävs godkänt betyg på bägge dessa delar. Notera dock att ingen del av kursmomentet Generella kompetenser är obligatorisk för studenter i projektgrupper med programmajoritet från E, D eller IT. För dessa studenter rapporteras kursmomentet Generella kompetenser som avklarad i slutet av kursen utan att studenternas deltagande i kursmomentet dokumenteras.

Generella kompetenser

För projekt med programmajoritet IT ingår följande delar:​

Föreläsningar och handledning i rapportskrivande (ges av Fackspråk och kommunikation) 

Ingen obligatorisk närvaro, men IT-studenter rekommenderas starkt att med sin grupp delta vid tre handledningstillfällen. 
Se även Fackspråks resurssida för kandidatarbetet, länk här.

Kursen Informationskompetens (ges av Biblioteket)

Inga moment är obligatoriska för IT-studenter, men IT-studenter rekommenderas starkt att delta i kursens moment. 

 Allmänt

Vid kursstart i läsperiod 3 hålls en information av E-programmets utbildningssekreterare om de generella kompetenserna. Håll utkik i TimeEdit genom att söka på TKITE-3  Material i form av presentationer och liknande postas i programrummen för IT i CANVAS samt läggs här.

Kurs-PM med mera detaljer om kraven för våren 2021 finns här​.
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 19 jan 2021.