Kandidatarbete

För information om kandidatarbete på våra kandidatprogram hänvisas till kurshemsida i Canvas. Den här sidan handlar om det kandidatarbete som görs sjätte terminen på Chalmers civilingenjörsprogram, med undantag för programmet Arkitektur och teknik.

Riktlinjer, skrivstöd och bedömningskriterier

I riktlinjerna finns all information som behövs för genomförande och examination av examensarbete.

Nedan finns de uppdaterade riktlinjerna som gäller från vårterminen 2020:

Beslut av vicerektor om ändrade förkunskapskrav för kandidatarbete inom civilingenjörsprogram (EJ AT) på Chalmers

Föreskrifter för kandidatarbete inom civilingenjörsprogram (ej AT) på Chalmers​

Fackspråks resurssida för kandidat- och examensarbete

Bedömning av skriftlig rapport i kandidatarbete – HISS

Syfte

Syftet med kandidatarbetet är i kursplanerna formulerat så här:

"I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt."

Lärandemål

Kandidatarbetskursen har tio lärandemål, indelade under två rubriker. De är formulerade som att efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Behörighet

För att säkerställa ett minimum av förkunskaper för tillträde till kandidatarbete ska studenten uppfylla minst 105 hp av de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. Studenten ansvarar för att enbart söka projekt som hen har rätt förkunskaper för.

Tider för kandidatarbetet inför vårterminen 2021

Aktivitet​​ Från​ Till​
​Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen ​Stäm av med programansvarig före inlämning ​2020-10-09
Val av kandidatarbete ​​ 2020-11-12 2020-11-23
Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida 2020-12-04
Introduktion till kandidatarbete​ Programvis

tisdag i Lp 3, Lv 1
2021-01-19
2021-01-19
Planeringsrapport​ lämnas in. Examinator beslutar exakt datum.
Lp 3, Lv 4 
2021-02-08
2021-02-12
Fackspråkshandledning
tillfälle 1
​*
Lp 3, Lv 4
Lp 3, Lv 7
Mittmöte

2021-03-13 
(Tentamensveckan)​

2021-03-20
Fackspråkshandledning
tillfälle 2
​*
Lp 4, Lv 1
Lp 4, Lv 5
Fackspråkshandledning
tillfälle 3
​*
Lp 4, Lv 5
Lp 4, Lv 8
Sammanställd slutrapport 2021-05-14 2021-05-14
Skickas till opponerande grupp 2021-05-14
Skriftlig individuell
opposition
2021-05-14 2021-05-21
Presentation och
Muntlig opposition
2021-05-27 2021-05-28
* Gäller inte alla studenter. Se information om generella kompetenser​.

Gruppkontrakt

Handledaren bör introducera kontrakt/överenskommelse vid ett av de första mötena med gruppen. Diskussionen om överenskommelsen mellan gruppmedlemmarna kan göras utan handledaren. Den del som gäller vilka regler som ska gälla, ska dokumenteras på något sätt som är tillgängligt för handledaren. Den del som gäller ambitionsnivå behöver inte vara tillgänglig för handledaren.

Gruppkontrakt för kandidatarbete.docx​

Enhetliga omslag 

På sidan Utformning av examensarbeten finns Word-mallar för utformning av enhetliga omslag med högskolans logotyp och bildmärke. Motsvarande omslag finns för examensarbeten gemensamma med Göteborgs universitet. 

Utformning av examensarbete

E-publicering av kandidatarbete

Det finns möjlighet att publicera kandidatarbetet i Chalmers ODR Studentarbeten. Då behöver alla medförfattare och examinator skriva under blanketten Godkänna e-publicering av kandidatarbete. Lämna ifylld och undertecknad blankett till institutionen där kandidatarbetet genomförs. Chalmers bevarar det underskrivna underlaget så länge kandidatarbetet är tillgängligt i Studentarbeten.  

Blankett: Godkänna e-publicering av kandidatarbete (pdf)​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: to 24 sep 2020.