Kandidatarbete

Den här sidan handlar om det kandidatarbete som görs sjätte terminen på Chalmers civilingenjörsprogram, med undantag för programmet Arkitektur och teknik.

Syfte

Syftet med kandidatarbetet är i kursplanerna formulerat så här:

"I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt."

Lärandemål

I kursplanerna är lärandemålen formulerade som att efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet

  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser

  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation

  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen

  • dokumentera projektets genomförande genom journalföring

  • avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat​

 Riktlinjer

Här är det dokument där riktlinjerna ​för kandidatarbetet på Chalmers finns samlade. 

Riktlinjer för genomförande och examination av kandidatarbete (pdf)  


Tider för kandidatarbetet vårterminen 2017
 
Aktivitet​​ Från​ Till​
​Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen ​2016-10-14
Val av kandidatarbete ​​ 2016-11-15 2016-11-28
Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida 2016-12-09
Introduktion till
kandidatarbete​
Programvis

tisdag i Lp 3, Lv 1
2017-01-17 
2017-01-17
Planeringsrapport
lämnas in. Examinator beslutar exakt datum.
Lp 3, Lv 4 
2017-02-06
2017-02-10
Fackspråkshandledning
tillfälle 1
​*
Lp 3, Lv 4
Lp 3, Lv 7
Mittmöte

2017-03-13 
(Tentamensveckan)​

2017-03-17
Fackspråkshandledning
tillfälle 2
​*
Lp 4, Lv 1
Lp 4, Lv 5
Fackspråkshandledning
tillfälle 3
​*
Lp 4, Lv 5
Lp 4, Lv 8
Sammanställd slutrapport Fredag i Lp 4, Lv 7
2017-05-12
2017-05-12
Skickas till opponerande grupp 2017-05-12
Skriftlig individuell
opposition
2017-05-12 2017-05-19
Muntlig opposition 2017-05-23 2017-05-24
* Gäller inte alla studenter. Se information om generella kompetenser​.

E-publicering av kandidatarbete

Det finns möjlighet att publicera kandidatarbetet i Chalmers Public Library (CPL). Då behöver alla medförfattare till kandidatarbetet och examinatorn skriva under blanketten Godkänna e-publicering av kandidatarbete. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och lämna den sedan till den institution där kandidatarbetet är genomfört. Chalmers är skyldiga att bevara det underskrivna underlaget så länge som kandidatarbetet finns tillgängligt i CPL.  

Blankett: Godkänna e-publicering av kandidatarbete (pdf)​​​​​​​​

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: må 06 mar 2017