Kandidatarbete

Den här sidan handlar om det kandidatarbete som görs sjätte terminen på Chalmers civilingenjörsprogram, med undantag för programmet Arkitektur och teknik.

Syfte

Syftet med kandidatarbetet är i kursplanerna formulerat så här:

"I kandidatarbetet skall studenten integrera, fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter inom ett begränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser inom programmet. Kandidatarbetet syftar också till att ge kunskaper och färdigheter i ingenjörsmässigt och vetenskapligt arbetssätt."

Lärandemål

Kandidatarbetskursen har 13 lärandemål, indelade under två rubriker. De är formulerade som att efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga

  • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
  • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
  • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
  • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
  • dokumentera projektets genomförande i projektdagboken
  • reflektera över hur gruppen samverkat för att uppfylla gemensamma mål
  • presentera kandidatarbetet i relation till den valda problemställningen i skriftlig och muntlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat
  • bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten
  • reflektera kring behovet av ytterligare kunskap och ge förslag till framtida problemställningar i ämnet

Behörighet
För att göra kandidatarbete måste studenten ha minst 97,5 hp från de första tre åren utifrån aktuell programtillhörighet. Kravet ska vara uppfyllt efter att läsperiod 1 i årskurs 3 har inrapporterats till LADOK. Studenten ansvarar för att enbart söka projekt som hen har rätt förkunskaper för. 
Riktlinjer

Riktlinjerna för kandidatarbetet på Chalmers håller på att revideras. De uppdaterade riktlinjerna kommer att gälla från vårterminen 2018 och dokumentet kommer att finnas tillgängliga här på Studentportalen från november 2017. Här är de nuvarande riktlinjerna. 

Riktlinjer för genomförande och examination av kandidatarbete (pdf)  


Tider för kandidatarbetet inför vårterminen 2018
 
Aktivitet​​ Från​ Till​
​Sista dag för studenter att lämna eget projektförslag till institutionen ​2017-10-13
Val av kandidatarbete ​​ 2017-11-16 2017-11-27
Besked om tilldelat projekt finns på Min Startsida 2017-12-08
Introduktion till
kandidatarbete​
Programvis

tisdag i Lp 3, Lv 1
2018-01-16
2018-01-16
Planeringsrapport
lämnas in. Examinator beslutar exakt datum.
Lp 3, Lv 4 
2018-02-05
2018-02-09
Fackspråkshandledning
tillfälle 1
​*
Lp 3, Lv 4
Lp 3, Lv 7
Mittmöte

2018-03-12
(Tentamensveckan)​

2018-03-16
Fackspråkshandledning
tillfälle 2
​*
Lp 4, Lv 1
Lp 4, Lv 5
Fackspråkshandledning
tillfälle 3
​*
Lp 4, Lv 5
Lp 4, Lv 8
Sammanställd slutrapport 2018-05-14 2018-05-14
Skickas till opponerande grupp 2018-05-14
Skriftlig individuell
opposition
2018-05-14 2018-05-21
Muntlig opposition 2018-05-24 2018-05-25
* Gäller inte alla studenter. Se information om generella kompetenser​.

E-publicering av kandidatarbete

Det finns möjlighet att publicera kandidatarbetet i Chalmers Public Library (CPL). Då behöver alla medförfattare till kandidatarbetet och examinatorn skriva under blanketten Godkänna e-publicering av kandidatarbete. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och lämna den sedan till den institution där kandidatarbetet är genomfört. Chalmers är skyldiga att bevara det underskrivna underlaget så länge som kandidatarbetet finns tillgängligt i CPL.  

Blankett: Godkänna e-publicering av kandidatarbete (pdf)​​​​​​​​​​

Publicerad: må 13 jun 2011. Ändrad: må 13 nov 2017