Individuellt betyg

Gruppbetyget är basen för det individuella betyget, dvs utgångspunkten är att varje medlem i gruppen efter gruppbedömningen beskriven ovan ligger på detta betyg. För att ha någon beteckning för detta kallar vi det basbetyg.

Två olika delar ingår i individbetyget:
  • Individens bidrag till gruppens prestation
  • Presentation/opposition

Dessa två delar hanteras på olika sätt. Eftersom individens bidrag till gruppens prestation skall avspegla på vilket sätt och i vilken omfattning varje individ i gruppen bidragit till gruppens prestation har vi ansett det rimligt att denna del huvudsakligen ses som en omfördelning av basbetygen inom gruppen. Vi vill dock betona att det inte är fråga om något nollsummespel på poängnivå (därför har vi i den individuella delen valt att övergå från poäng till betyg). Stora variationer i individuellt betyg är tillåtna om särskilda skäl finns, men om det inte gör det så bör medelvärdet av de individuella betygen, efter att förändringar gjorts för denna bedömningsdel, ligga nära gruppens basbetyg.

Presentation/opposition ses som ett tillägg till det hittills uppnådda individbetyget och innebär att den bedömning som görs här adderas till det betyg om uppnåtts hittills.

Främst är det förstås avvikelser från den förväntade nivån på prestationen som ger positivt eller negativt bidrag till det individuella betyget.

Betygsgrundande moment Examineras på basis av   Vem bedömer?
Presentation se anvisningar för upplägg av presentation
Tillsammans max  +- 1/2 betygsnivå*
Examinator
Opposition se ansvisningar för upplägg av opposition
Examinator
Individens bidrag till gruppens resultat  och process
enligt tabellen ovan
Rapport om individuella bidrag (bidragsrapport)
Projektdagbok
Handledarens kontakt med gruppen
Huvudsakligen omfördelning  av basbetyg men kan ha stor påverkan på individens betyg
Handledare

*Dvs i normala fall krävs ett betyg med ”+” för att kunna höja till nästa högre betyg baserat på presentation/opposition och på motsvarande sätt är det normalt bara vid ”-” som sänkning kan ske.

Notera: för att bli godkänd måste varje student genomföra den muntliga presentationen och oppositionen. Student som uteblir utan giltigt förfall kan underkännas på kursen. I kurs-PM skall anges hur student kan anmäla akut giltigt förfall (t ex vid akut sjukdom, trafikolycka eller liknande). I fall av giltigt förfall skall studenten beredas tillfälle att komplettera presentationen och oppositionen före utgången av omtentamensperioden i augusti.

Vid underkänd individprestation för övrigt gäller att en student i gruppen kan underkännas även då gruppen godkänts som helhet om rapport om individuella bidrag, projektdagbok och handledarens bedömning överensstämmer i att aktuell student inte presterat tillräckligt. Den underkända studenten får återkomma i nytt projekt vid senare kurstillfälle.

Det står handledaren fritt att muntligen och även skriftligen låta gruppens medlemmar bedöma varandras prestation utöver vad som görs i projektdagbok och rapport om individuella bidrag. Sådana bedömningar kan hjälpa handledaren och examinatorn att sätta de individuella betygen. 

Sidansvarig Publicerad: ti 20 sep 2022.