Gruppens prestation

Gruppens prestation bedöms på följande fyra inslag:
Betygsgrundande moment och inlämningar Examineras på basis av Skalfaktor* moment poäng Vem bedömer?
Planeringsrapport Anvisningar för planeringsrapport 1*(0-10 Examinator
Slutrapport HISS-kriterierna 5*(0-10) Examinator
Produkt Fackämnesberoende 2*(0-10) Examinator
Process ProjektdagbokHandledarens kontakt med gruppen 2*(0-10)p Handledare

Varje moment/inlämning bedöms på en momentpoängskala som för alla moment är 0-10 poäng. För att ge någon riktlinje för kopplingen till vår vanliga betygsskala, som handledarna vanligen är mer bekanta med, (U-3.4.5) anger vi att 4 poäng är lägre gränsen för betyget 3, 6 lägre gränsen för betyget 4 och 8 lägre gränsen för betyget 5.

I de fall där examinatorn bedömer att det inte finns någon produkt i projektet läggs de 20 poängen för denna del till bedömningen av rapporten. Detta gäller i första hand rena litteraturstudier där resultatet ju är rapporten.

Den erhållna momentpoängen multipliceras med momentets skalfaktor så att momenten blir olika viktade. Därefter summeras det erhållna poängen för de fyra momenten för att erhålla den total poängsumman. Gruppens totala poängsumma kan alltså maximalt bli 100 poäng. Den sammanlagda poängsumman omvandlas till ett gruppbetyg, men med tillägg av + och – enligt nedanstående tabell:
Omvandlingstabell från sammanlagda poäng till gruppbetyg (basbetyg)
Poänggräns Betyg Extra
p<40   U  
40≤p<60 40≤p<47
3 -
  47≤p<54 inget
  54≤p<60 +
    
60≤p<80 60≤p<67
4 -
  67≤p<74 inget
  74≤p<80 +
    
80≤p<100 80≤p<87 5 -
  87≤p<97 inget
  97≤p<100 +
Notera: för att bli godkänd måste gruppen genomföra alla moment/inlämningar.

Planeringsrapporten fyller bara sitt syfte om den görs i rätt tid under projektet. Därför gäller följande:

Om planeringsrapporten inte lämnas in till utsatt deadline får gruppen noll poäng på denna del.  Då skall planeringsrapporten lämnas in vid en senare deadline som handledare och grupp kommer överens om (dock ej mer än någon vecka senare). Om inte någon planeringsrapport lämnas in då heller kan gruppens medlemmar underkännas på kursen.

I det fall en undermålig planeringsrapport lämnas in vid ordinarie deadline skall handledaren ge retur till en andra deadline. Detta för att den för gruppens arbete så viktiga planeringsprocessen faktiskt ska äga rum. Den reviderade planeringsrapporten bedöms då enligt ordinarie kriterier men därefter gör man ett poängavdrag med fem poäng (dvs i princip ”man kan inte får mer än 3:a”). Om planeringsrapporten fortfarande är undermålig vid en andra deadline kan gruppens medlemmar underkännas på kursen.

Vid underkänd grupprestation för övrigt kan gruppen ta upp detta med examinatorn vid betygsdiskussionstillfället (eller vid annat tillfälle som man kommer överens om). Om grupprestationen fortsatt bedöms som underkänd ska gruppen ges tillfälle att komplettera inom en tid som examinator, handledare och grupp kommer överens om. Detta gäller dock inte i det fall examinatorn bedömer att de nödvändiga kompletteringarna är så omfattande att de utgör merparten av det arbete som skulle utförts inom projektet. I detta fall kan examinatorn låta underkännandet kvarstå. Studenterna får då återkomma vid nästa kurstillfälle.

Kommentarer: Vi har valt att räkna med poäng på momentnivå i stället för att direkt använda betygsskalan U-3-4-5 för att inte skalan skall bli för grov när momenten skall vägas samman. Angående den exakta viktningen mellan momenten har vi haft mycket diskussioner och det slutgiltiga valet är en kompromiss mellan många olika åsikter. Att rapporten måste vara minst 50% av slutresultatet var ändock ganska klart eftersom vicerektors beslut betonar att det är rapporten som är huvudresultatet.

Sidansvarig Publicerad: må 16 maj 2022.