Lärandemål, föreskrifter och blanketter för examensarbete

Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten ska visa kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som civilingenjör, arkitekt eller teknologie master.

 

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen för civilingenjör-, arkitekt- och teknologie masterexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (se nedan).

 

Föreskrifter
I dokumentet Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram (Dnr C2016-0973) hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

Några rubriker i föreskrifterna:

 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studenternas ansvar

Du behöver även följande dokument

Högskoleingenjörsprogram 

Ett examensarbete på ett högskoleingenjörsprogram skall spegla utbildningens karaktär och visa teknisk ingenjörsmässig problemlösning. Det övergripande målet för examensarbetet är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta självständigt som högskoleingenjör.

 

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från målen för högskoleingenjörsexamen som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbeten vid Chalmers högskoleingenjörsprogram (se nedan). 

 
Föreskrifter
I dokumentet Föreskrifter för examensarbeten vid högskoleingenjörsprogram (Dnr 2010/743) hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

Några rubriker i föreskrifterna:

 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studenternas ansvar

Du behöver även följande dokument

Sjöutbildningar 

Lärandemål

Lärandemålen för examensarbeten vid Chalmers utgår från de mål för sjöutbildningarna som formulerats i Chalmers lokala examensordning och i Föreskrifter för examensarbeten vid Chalmers tekniska högskola (Dnr 2010/743). 
 
Föreskrifter
I dokumentet Föreskrifter för självständigt arbete vid sjöutbildningarna vid Chalmers tekniska högskola (Dnr 2012/637) och i dokumentet Riktlinjer för betygssättning av examensarbeten på Sjöprogrammen, reviderad 2013 hittar du viktig information när du ska göra ditt examensarbete. Du har nytta av dokumentet under hela examensarbetet.

Några rubriker i föreskrifterna
 • Examination
 • Betyg
 • Villkor för att examensarbetet skall få påbörjas
 • Genomförande
 • Examinator
 • Handledare
 • Studenternas ansvar
​​​

Publicerad: on 30 sep 2020.