Planeringsrapport – vad, hur och när

​I planeringsrapporten beskrivs vad som ska göras i examensarbetet, samt hur och när det ska genomföras. Planeringsrapporten innehåller en definiering av syftet, en beskrivning av hur arbetet ska utföras och en tidplan för genomförandet, det vill säga planeringsrapporten svarar på frågorna vad, hur och när. 

Studenten/erna ska skriva en planeringsrapport som ska precisera problembeskrivningen/uppgiften. Planeringsrapporten ska innehålla bakgrund, preliminärt syfte, mål, avgränsningar, metod och tidplan för examensarbetets genomförande. I planeringsrapporten ska studenten/erna belysa vilka samhälleliga, etiska och ekologiska aspekter som behöver beaktas enligt lärandemål 9 och 10 
som beskrivs i föreskrifterna för examensarbeten. Om sådana aspekter inte beaktas bör det motiveras. I planeringsrapportering ska anges ett delmål för 30hp, vid examensarbeten för 60hp.
Mer information om föreskrifter och lärandemål för examensarbete​


Planeringsrapporten omfattar följande kapitel:

1. Inledning

1.1 Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till frågeställningen, det vill säga en kort beskrivning av företagets situation och varför företaget vill ha uppdraget utfört. Observera att det inte är bakgrunden till att studenten gör examensarbetet som ska beskrivas.
 
1.2 Syfte
Syftet är en kort beskrivning av uppdraget och vilket resultat uppdraget ska leda till.
 
1.3 Avgränsningar
Under avgränsningar talar man om vad man inte ska behandla.
 
1.4 Precisering av frågeställningen
Utifrån syftet ska frågeställningen preciseras, exempelvis genom att skriva ner ett antal frågor som ska besvaras. Ett annat sätt är att skriva ett antal påståenden (hypoteser) som sedan ska verifieras eller förkastas under arbetets gång.
 

2. Metod

Metodkapitlet beskriver hur man lägger upp arbetet. Vilket bland annat omfattar arbetsgång, design av experiment och användning av olika metoder för datainsamling. I idealfallet ska ett metodkapitel vara så utförligt att vem som helst med vissa baskunskaper inom området ska kunna utföra arbetet på det sätt som beskrivs och nå samma resultat. Att beskriva metoden är viktigt för att uppdragsgivaren ska kunna bedöma om målet går att nå på det föreskrivna sättet. Därför är det också viktigt att förklara i det här kapitlet varför den valda metoden ger ett tillförlitligt resultat.
 

3. Tidplan

Tidplanen för genomförandet presenteras lämpligen som ett Gantt-schema (flödesschema).
​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.