Planeringsrapport - vad, hur och när

​I planeringsrapporten beskrivs vad som ska göras och hur det ska genomföras. Planeringsrapporten omfattar en precisering av syftet, en beskrivning av hur arbetet ska utföras och en tidplan för genomförandet, det vill säga planeringsrapporten besvarar frågorna vad, hur och när. Observera att planeringsrapporten ska vara godkänd av företaget och handledaren innan examensarbetet får starta.
 

Planeringsrapporten omfattar följande kapitel:

 

1. Inledning

1.1 Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till frågeställningen, det vill säga en kort beskrivning av företagets situation och varför företaget vill ha uppdraget utfört. Observera att det inte är bakgrunden till att studenten gör examensarbetet som ska beskrivas.
 
1.2 Syfte
Syftet är en kort beskrivning av uppdraget och vilket resultat uppdraget ska leda till.
 
1.3 Avgränsningar
Under avgränsningar talar man om vad man inte ska behandla.
 
1.4 Precisering av frågeställningen
Utifrån "Syfte" ska frågeställningen preciseras, vilket exempelvis kan göras genom att skriva ett antal frågor som ska besvaras. Ett annat sätt är att skriva ett antal påståenden (hypoteser) som sedan ska verifieras eller förkastas under arbetets gång.
 

2. Metod

Metodkapitlet beskriver hur man lägger upp arbetet. Vilket bland annat omfattar arbetsgång, design av experiment och användning av olika metoder för datainsamling. Ett metodkapitel ska, i idealfallet, vara så utförligt att vem som helst med vissa baskunskaper inom området ska kunna utföra arbetet på det sätt som beskrivs i rapporten och nå samma resultat. Att beskriva metoden är viktigt för att uppdragsgivaren ska kunna bedöma om man kan nå målet på det föreskrivna sättet. Därför är det också viktigt att man förklarar varför den valda metoden ger ett tillförlitligt resultat.
 

3. Tidplan

Tidplanen presenteras lämpligen som ett Gantt-schema (flödesschema).

Publicerad: to 03 nov 2011. Ändrad: fr 27 jan 2017