Opponering på examensarbeten

För att få ett godkänt examensarbete ska studenten ha varit opponent på ett annat examensarbete. Det är lämpligt att oppositionen sker när det egna examensarbetet påbörjats. Om fler än en student deltar i opponeringen på ett examensarbete ska alla delta aktivt för att bli godkända.
Det är viktigt att oppositionen sker muntligt och är en dialog mellan opponent och författare.

En opponering på ett examensarbete innebär en granskning av såväl det skriftliga arbetet som den muntliga presentationen. Målet med oppositionen är inte i huvudsak att bedöma examensarbetet. Den ska vara ett stöd där konstruktiv kritik, både positiv och negativ, leder till en höjd kvalitet på arbetet. Opponenten ska vara förberedd och väl insatt i arbetet för att kunna motivera sina synpunkter på ett sakligt sätt och kunna bemöta författarens försvar.

Den slutliga oppositionen vid presentationen av examensarbetet är en avslutande kritisk granskning av arbetet, både innehållet och formella aspekter av det skriftliga arbetet.

Checklista för att förbereda oppositionen

1. Vad är helhetsintrycket av rapporten?

2. Har rapporten ett lämpligt/bra innehåll? Är rapporten skriven så att man får en god förståelse av innehållet?

 • Är problemet/frågeställningen klart formulerad?
 • Är syftet kopplat till problemet?
 • Är målet tydligt, visar det vad som skall studeras?
 • Har tillräckliga/för stora avgränsningar gjorts i relation till problemställningen?
 • Har en lämplig mängd litteratur använts i förhållande till problemet? Har den använda litteraturen granskats på ett kritiskt sätt? Har den uppsökta litteraturen använts för att besvara frågorna?
 • Har en lämplig metodik använts med avseende till problemet? Har andra metoder kritiskt värderats? Finns för- och nackdelar med vald metod?
 • Finns tillräckligt med resultat redovisade samt är de trovärdiga? Är resultaten beskrivna på ett förståeligt vis?
 • Är analysen av resultaten tillräcklig? Är analysen kopplad till teorin?
 • Ger resultaten svar på de frågor som ställts? Är diskussionen och slutsatserna väl underbyggda?
 • Uppvisar arbetet fördjupade kunskaper samt metodkunskaper inom huvudområdet/inriktningen?
 • Uppvisar arbetet förmåga till kritisk utvärdering av resultaten?

3. Är rapportens struktur tydlig? Är språkbehandlingen och formalia godtagbar?

 • Finns en titelsida, är titeln adekvat?
 • Är sammanfattningen förståelig även om resten av rapporten inte lästs?
 • Finns innehållsförteckning, inledning, litteraturgenomgång, metodbeskrivning, resultatbeskrivning, diskussion och slutsatser, källförteckning, och eventuella bilagor med? Ger rubrikerna god vägledning och är styckesindelningen sådan att rapporten blir lättläst?
 • Är figurer och tabeller tydliga, fyller de en funktion?
 • Är storheter och beteckningar skrivna så att de stämmer med vad som generellt är praxis?
 • Är alla referenser i texten med i referenslistan, är de fullständiga och korrekt skrivna?

4. Beaktas för examensarbetet relevanta aspekter av hållbar utveckling?

Sidansvarig Publicerad: to 05 jul 2018.