Immaterialrätt, patent och sekretess

För projektarbete, kandidatarbete och examensarbete på Chalmers

Denna information ger en rättslig bakgrund till situationen när en student väljer att göra sitt examensarbete eller projektarbete i samarbete med ett företag eller annan organisation.

Immateriella rättigheter

Du har rätt till de resultat du producera förutsatt att du inte ingår något avtal genom vilket du överför dina rättigheter till t.ex. ett företag eller annan organisation.
Chalmers har riktlinjer som gäller för samarbetet mellan näringslivet och universitetet för att ge dig möjlighet att dra nytta av och sprida dina resultat. Frågor om immateriella rättigheter och sekretess bör hanteras genom att de diskuteras mellan studenten/ projektgruppen, handledare och företag. Behöver du hjälp i mer formell mening så hjälper dig din handledare och examinator.

Sekretess och sekretessavtal

Ibland behöver studenten, lärarna i t ex projektgrupper hantera ”hemlig "information i syfte att fullgöra sina arbeten. Det förekommer också att arbetet eller projektarbete kan ge patenterbara uppfinningar som måste vara konfidentiella till dess ansökan om patent gjorts.
Företag som deltar i samverkan ber i vissa fall studenten, handledare, m fl. att underteckna ett sekretessavtal, ett så kallat non-disclosure-/confidentiality agreement. Den studerande har i förhållande till bolaget ansvaret för att inte avslöja eller sprida företagets information eller resultat till utomstående utan företagets eller organisationens samtycke. Oberserva att sådana avtal kan avse såväl känslig information från företaget/organisationen, som resultat som studenten eller andra icke-anställda i bolaget har skapat. Var uppmärksam på om villkoren i föreslagna avtal medför att du ger upp din rätt till dina resultat, inklusive rätten att avslöja dina resultat till allmänheten. Detta kan förhindra godkännandet av det arbete som examinator ska godkänna eftersom detta måste vara ett tillgängligt offentligt material.

Examensarbete, rapporter och projektarbeten

Det slutliga skriftliga examensarbetet, rapporten och projektarbetet som produceras av studenter, lärare eller en grupp skall inte offentliggöras om publicering inte godkänts av författaren.

Allmänhetens tillgång till offentliga dokument

Rapporter, projektresultat etc. är att betrakta offentliga dokument på Chalmers när den är färdigställd eller inlämnad till Chalmers. Således kan de bli föremål för extern granskning om någon uttryckligen begär att se dem. Om rapporterna innehåller information från företag eller organisationer kan sådan information betraktas som konfidentiell om förutsättningarna enligt Offentlighets- och sekretesslagen är uppfyllda. Denna lagstiftning skyddar företags och organisationers affärsintresse i samarbete med universitetet. De dokument ska markeras som "hemliga" eller "konfidentiella" för att underlätta administrationen. Det material som utgör underlag för examination måste dock alltid vara offentliga.

Examination

Den slutliga exponeringen av resultaten, inklusive muntliga presentationer, kan i praktiken vara ett offentligt evenemang, vilket innebär att känslig information bör undvikas. Detta innebär att om det finns patenterbara uppfinningar är det nödvändigt att lämna in en patentansökan före en offentlig presentation/utställning. Som regel ska patentmöjligheter och avsikter när det gäller studenternas resultat i samarbete med ett företag eller en organisation alltid diskuteras och överenskommas mellan de berörda parterna i förväg.

Modellavtal för examensarbete (motsvarande)

Du kan kontakta din handledare eller examinator för vägledning om immaterialrätt och avtalsrättsliga frågor och för Chalmers modellavtal för projektarbete / kandidatarbete / examensarbete på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.