Så bedrivs undervisningen på Chalmers

Från och med läsperiod 2, som börjar den 1 november, bedrivs all undervisning utan restriktioner. Digitala former ska användas även fortsättningsvis, om och när de är bättre eller ger fördelar. 


Uppdaterad 29 oktober 2021

Från och med 1 november gäller följande för alla Chalmers utbildningar: 

  • Från och med läsperiod 2, som börjar 1 november, bedrivs all undervisning och examination utan restriktioner. För att skapa trygghet kan de studenter som önskar rekvirera visir till de situationer då de inte kan upprätthålla avstånd.

  • I vissa kurser kommer det även fortsättningsvis att vara undervisning på distans, andra examinationsformer eller zoom-övervakad tentamen, i de fall att detta är mer fördelaktigt. 
    Läs mer vad som gäller för höstens tentor​

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fartygsförlagd utbildning (FFU) genomförs som planerat under förutsättning att myndigheternas rekommendationer följs och riskbedömning genomförs.

  • Chalmers tar emot studenter för utbytesstudier om det är förenligt med riktlinjer från studentens hemuniversitet.

  • Studenter på program som är integrerade mellan Chalmers och Göteborgs universitet kommer att bli informerade om vad som gäller i de eventuella fall där besluten mellan de två institutionerna skiljer sig åt.

Besluten kan ändras ​

Beslutet om höstens undervisning kan förändras om omvärldsläget eller Chalmers förutsättningar för att bedriva campusundervisning ändras.
Håll dig uppdaterad:
Krisinformation.se ​
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ​

Har du fått ett positivt covid-19-test?

Har du fått ett positivt covid-19 test och deltagit i undervisning på campus 48 timmar innan du fick symptom, hör av dig till corona@chalmers.se​. Uppge vilken kurs du läser och vilka moment du deltagit i på campus under den aktuella perioden. 

Är du i behov av stöd av något slag?

På sidan "Studentstöd hösten 2021" hittar du samlad information om vilken hjälp du kan få i din studiesituation.

Praktiska frågor kring distansundervisning

Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?

Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.

På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. 
Kontaktuppgifter till din studievägledare 

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. 

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Fjärranslut till studentdatorsalar:

StuDAT Windows
StuDAT Linux  

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 
Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Får lärare spela in streamade föreläsningar och lägga upp på Canvas? 

Att spela in en föreläsning är en personuppgiftsbehandling om en student riskerar att komma med på bild eller att tal spelas in. För att minimera riskerna för att personuppgifter sprids utan en students godkännande ska föreläsare inleda med att berätta att föreläsningen kommer att spelas in och att de som inte vill riskera att fastna på bild/ljud får stänga av sin kamera och ställa eventuella frågor via chatten istället för genom tal.  Den filmade föreläsningen får bara delas i det slutna Canvasrummet och får inte användas i framtida undervisning (t.ex. om föreläsningen skulle ges på distans någon mer gång). Filmen ska också raderas efter avslutad kurs.​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 17 nov 2021.