Byta utbildningsprogram

Som student på ett av Chalmers program kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram genom något av följande alternativ.

Annat program på grundnivå (till årskurs 1)

Som student på ett av Chalmers program på grundnivå eller Tekniskt basår kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram efter det att du tagit din utbildningsplats i anspråk. Anmälan är öppen mellan 1-10 oktober. Villkoren för att bytet ska kunna genomföras är flera:

  • du ska vara behörig till det aktuella programmet
  • du ska ha ett meritvärde som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2
  • det ska finnas plats på programmet
Observera att det är viktigt att du själv beaktar programplanen på  det på program du ansöker om byte till. Det finns exempelvis program som innehåller kurser i läsperiod 2 som bygger på kurser från läsperiod 1 eller kurser som spänner över flera läsperioder. Överväg noga konsekvenserna av ett eventuellt byte.
(Du som har 35hp eller mer kan ev. uppfylla kraven för senare del av program, läs mer nedan.)
Du konkurrerar med meritvärdet du har på antagning.se
Sökande kan endast konkurrera med de/t meritvärde/n som fanns tillgängliga i antagningsomgången till innevarande termin. Du ska ha ett meritvärde i minst en av urvalsgrupperna som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2. Om du blev reservplacerad till programmet uppfyller du alltså inte villkoret. Sökande kan inte konkurrera med ett nytt höjt meritvärde från exempelvis Högskoleprovet eller meritvärdet från Chalmers tekniska basår från tidigare år (ett ev. anstånd omfattar endast anvisat program). Inga undantag beviljas.
Statistik

Antagningspoäng till grundutbildningsprogram på Chalmers 

Vilka program är öppna för byte?
Följande program erbjuder minst 1 utbildningsplats höstterminen 2017:
Aktuella program för byte 2018 kommer att publiceras här inför 1 oktober 2018.
Anmälan på Chalmers blankett (1-10 oktober 2018)
Blankett >> (blanketten publiceras den 1 oktober 2018)
Instruktioner för mottagare och adress etc. finns på blanketten.
Sista dag för anmälan är 10 oktober och sen anmälan beaktas ej.
Urval
Vid fler behöriga sökande än platser sker ett urval baserat på meritvärdet i den eller de urvalsgrupper den sökande konkurrerade i vid anmälan till innevarande hösttermin.
Ditt antagningsbesked med svarskrav skickas via epost i oktober.
Sista dag att tacka ja eller nej till erbjuden plats är 25 oktober 2017.
Följ instruktionerna i ditt antagningsbesked noga, läs din chalmersmejl regelbundet
Observera att du ska hörsamma eventuella kallelser, frågor och information från programansvariga, studievägledare eller Chalmers studieadministration (detta är ett villkor för att du ska anses ha tagit din utbildningsplats i anspråk).

Anmälan till senare del av program

  • Anmälan till senare del av program är öppen inför både höstterminen och vårterminen.
  • Anmälan gör du 15 mars - 15 april inför höstterminen och 15 september - 15 oktober inför vårterminen.
  • Alternativet senare del av program är inte öppen för sen anmälan.
  • Anmälan sker enbart via antagning.se
  • De program som går att söka publiceras på antagning.se, övriga program erbjuder ingen plats inför aktuell termin.
  • Samtliga program är öppna för anmälan till senare del av program inför HT2018, med undantag för följande 5; Arkitektur 300hp, Arkitektur & Teknik 300hp, Affärsutveckling & entreprenörskap 180hp, Teknisk design, 300hp, Industriell ekonomi, 300hp.

Behörighet

Du som har pågående studier på eller examen från ett grundnivåprogram och kan tillgodoräkna dig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 på det program du avser göra en anmälan till, uppfyller det första behörighetskravet.

Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs. För den som har gått Sjöbefäl 60hp (Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII) krävs minst 52,5hp vid ansökan till senare del av program på Sjökapten eller Sjöingenjör.

Du ska också uppfylla den särskilda behörigheten för programmet (densamma som gäller för årskurs1).

Det är programmets utbildningssekreterare som avgör om sökande kan tillgodoräkna dig minst 35hp inom årskurs 1 och 2.

Varje antagen ges en individuella studieplan och placeras i årskurs 2 eller 3 (inte 1).

OBS: Du kan inte få ett förhandsbesked.

Läs mer på chalmers.se

Annat masterprogram (termin 1 i årskurs 1)

Anmälan ska göras på blankett under termin 1 i årskurs 1.  Anmälan kan tidigast göras 2 veckor efter terminsstart. Anmälan gör du via programmets Studievägledare. Du måste vara antagen till ett masterprogram på Chalmers för att kunna ansöka om byte. För att se vilka möjligheter du har samt ev. göra en anmälan kontaktar du studievägledaren på det program som du vill byta till.
Sista dag för anmälan är 1 december. Sen anmälan beaktas inte.
Instruktioner för mottagare och adress etc. lämnas på blanketten.
Mer information finns på Studentportalens engelska webbplats

Prövning av tillgodoräknande först efter studiernas påbörjande

För den som blir antagen till ett program och har tidigare akademiska studier finns möjligheten att ansöka om att tillgodoräkna sig hela eller delar av den tidigare akademiska utbildningen. Vilka kurser som kan komma att ingå samt hur många högskolepoäng dessa omfattar beslutas av programmets utbildningssekreterare och avgörs från fall till fall.

OBS: Du kan inte få ett förhandsbesked.

Läs mer på Studentportalen


Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 09 mar 2018