Byta utbildningsprogram

Som student på ett av Chalmers program kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram genom något av följande alternativ.

Annat program på grundnivå (till årskurs 1)

Som student på ett av Chalmers program på grundnivå eller Tekniskt basår kan det vara möjligt att byta till ett annat utbildningsprogram. Anmälan är öppen mellan 1–10 oktober, sen anmälan beaktas ej. Villkoren för att bytet ska kunna genomföras är flera:
 • Du är inskriven chalmersstudent (utan examen).
 • Du uppfyller inte examensfordringarna på något program på Chalmers.
 • Du är behörig till det aktuella programmet.
 • Du har ett meritvärde som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2.
 • Det finns plats på programmet (se listan nedan).
Observera att det är viktigt att du själv beaktar programplanen på det program du ansöker om byte till. Det finns exempelvis program som innehåller kurser i läsperiod 2 som bygger på kurser från läsperiod 1 eller kurser som spänner över flera läsperioder. Överväg noga konsekvenserna av ett eventuellt byte.
(Du som har 35hp eller mer kan ev. uppfylla kraven för senare del av program. En ev. anmälan till senare del av program gör du via antagning.se, läs mer nedan.)
Du konkurrerar med meritvärdet du har på antagning.se
Sökande kan endast konkurrera med de/t meritvärde/n som fanns tillgängliga i antagningsomgången till innevarande termin. Du ska ha ett meritvärde i minst en av urvalsgrupperna som är högre än eller lika med sist antagen i innevarande års ordinarie urval 2. Sökande kan inte konkurrera med ett nytt höjt meritvärde från exempelvis Högskoleprovet eller meritvärdet från Chalmers tekniska basår från tidigare år.
Statistik

Antagningspoäng till grundutbildningsprogram på Chalmers 

Vilka program är öppna för byte 2019?
Alla program kan inte erbjuda plats. Innevarande hösttermin kan enbart följande program erbjuda minst 1 utbildningsplats höstterminen 2019:

Här kommer de program som är öppna för ansökan om byte publiceras i oktober 2019.
Anmälan på Chalmers webbformulär (öppet 1-10 oktober)
Anmälningsformulär: Byte program på grundnivå (till årskurs 1)
Formuläret publiceras den 1 oktober. Du måste logga in med ditt Chalmers-ID (CID).
Om en sökande lämnar flera anmälningar gäller den senast inkomna, tidigare stryks.
Urval
Vid fler behöriga sökande än platser sker ett urval baserat på meritvärdet i den eller de urvalsgrupper den sökande konkurrerade i vid anmälan till innevarande hösttermin.
Antagningsbesked
 • Ditt antagningsbesked med svarskrav skickas via epost i oktober.
 • Du måste tacka ja senast det datum som anges i ditt antagningsbesked. Om du inte svarar i tid, innebär det att du tackar nej till platserbjudandet.

Anmälan till senare del av program

 • Anmälan till senare del av program är öppen inför både höstterminen och vårterminen.
 • Anmälan görs normalt under perioden 15 mars-15 april inför höstterminen och under perioden 15 september-15 oktober inför vårterminen.
  Läs mer om viktiga datum på antagning.se (datumen kan variera från år till år)
 • Alternativet senare del av program är ej öppet för sen anmälan.
 • Anmälan sker enbart via antagning.se
 • De program som går att söka publiceras på antagning.se. De program som ej finns listade på antagning.se erbjuder ingen plats inför aktuell termin. Programalternativen står på antagning.se enligt följande exempel "Program XXX, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)"
  För en lista över aktuella program, följ denna länk till antagning.se

Behörighet

Du som har pågående studier på eller examen från ett grundnivåprogram och kan tillgodoräkna dig minst 35hp inom årskurs 1 och 2 på det program du avser göra en anmälan till, uppfyller det första behörighetskravet.

Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs. För sökande som har gått Sjöbefäl 60hp krävs minst 52,5hp vid ansökan till senare del av program på Sjökapten eller Sjöingenjör (för sökande som har gått Fartygsbefäl och Maskinbefäl klass VII krävs minst 40hp).

Du ska också uppfylla den särskilda behörigheten för programmet (densamma som gäller för årskurs 1).

Det är programmets utbildningssekreterare som avgör om en sökande kan tillgodoräkna sig minst 35hp inom årskurs 1 och 2.

Varje antagen ges en individuell studieplan och placeras i årskurs 2 eller 3 (ej åk 1).

OBS: Inga förhandsbesked kan ges.

Läs mer på chalmers.se

Annat masterprogram (termin 1 i årskurs 1)

Ansökan kan endast göras under termin 1 i årskurs 1. Ansökan  kan tidigast göras 2 veckor efter terminsstart. Sista dag för anmälan är 1 december. Sen anmälan beaktas inte. Du måste vara antagen till ett masterprogram på Chalmers för att kunna ansöka om byte.
Ansökan om byte till annat masterprogram ska göras via ett webbformulär som finns på Studentportalens engelska webbplats (se länk nedan).
Mer information finns på

Prövning av tillgodoräknande först efter studiernas påbörjande

För den som blir antagen till ett program och har tidigare akademiska studier finns möjligheten att ansöka om att tillgodoräkna sig hela eller delar av den tidigare akademiska utbildningen. Vilka kurser som kan komma att ingå samt hur många högskolepoäng dessa omfattar beslutas av programmets utbildningssekreterare och avgörs från fall till fall.

OBS: Du kan inte få ett förhandsbesked.

Läs mer på Studentportalen


 ​​

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 07 jun 2019