Vad är SI?

SI står för Supplemental Instruction - eller Samverkansinlärning

SI är, som framgår av det engelska namnet, ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. SI kan framförallt ses som ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.
De flesta program på Chalmers grundnivå har SI-pass i inledande kurser eller i kurser som studenterna tidigare upplevt som svåra.

Hur går ett SI-pass till?

Mindre studentgrupper leds av studenter från högre årskurser, så kallade SI-ledare. Under passen diskuteras innehållet från föreläsningarna och studenterna får hjälp att hitta metoder för hur de kan angripa materialet på bästa sätt. Under gemensamma diskussioner ges deltagarna tillfälle att lösa uppgifter och problem. SI-mötena är öppna för alla på kursen och utgår från studenternas behov. Deltagandet är frivilligt.

Syftet med SI är att:

  • Förbättra studieresultaten
  • Ge strategier och studieteknik för att klara högskolestudierna på ett bättre sätt
  • Bidra till effektiv tidsanvändning
  • Främja samarbete i grupp
  • Utveckla förmåga till kritisk granskning, till exempel av kurs och kursupplägg


SI finns på dessa program och kurser, läsåret 2016/17


Läs mer om Supplemental Instruction på Nationellt centrum för Supplemental Instruction

Publicerad: on 17 feb 2016. Ändrad: to 05 jan 2017