Vad är SI?

SI står för Supplemental Instruction - eller Samverkansinlärning

SI är, som framgår av det engelska namnet, ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs. SI kan framförallt ses som ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är centrala drivkrafter med tonvikt på ett självstyrt och kollektivt lärande. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna.
De flesta program på Chalmers grundnivå har SI-pass i inledande kurser eller i kurser som studenterna upplever som svåra.

Hur går ett SI-pass till?

Mindre studentgrupper leds av studenter från högre årskurser, så kallade SI-ledare. Under passen diskuteras föreläsningarnas innehåll och studenterna får hjälp att hitta metoder för att ta itu med materialet på bästa sätt. Under gemensamma diskussioner får deltagarna tillfälle att lösa uppgifter och problem. SI-mötena är öppna för alla på kursen och utgår från studenternas behov. Det är frivilligt att delta.

Syftet med SI är att:

  • Förbättra studieresultaten
  • Ge strategier och studieteknik för att klara högskolestudierna på ett bättre sätt
  • Bidra till effektiv tidsanvändning
  • Främja samarbete i grupp
  • Utveckla förmåga till kritisk granskning, till exempel av kurs och kursupplägg

SI finns på dessa program och kurser, läsåret 2016/17

Läs mer om Supplemental Instruction på Nationellt centrum för Supplemental Instruction

Publicerad: on 17 feb 2016. Ändrad: må 14 aug 2017