Erasmus+

ERASMUS+ är namnet på EU:s största program för högre utbildning och är en del i programmet för livslångt lärande, EU:s ramprogram för utbildningssamarbete.

Erasmusplus_logotyp.jpg

Erasmus Policy Statement

 

Erasmus Charter Higher Education

 

ERASMUS innebär att du kan förlägga mellan tre och tolv månader av din studietid vid något av Chalmers partneruniversitet. Observera att Chalmers utbytesavtal inom Erasmus är skrivna på masternivå vilket innebär att du endast kan åka på utbyte under din master. Du behöver inte betala några terminsavgifter om du blir antagen till studier inom ERASMUS och du får ett stipendium på mellan 315-375 Euro per månad (beloppet varierar mellan olika länder). Du har också rätt att söka studiemedel för utbytesstudierna.

287.JPG

 

Ansökan och urval till ERASMUS 

Tänk igenom vilka universitet du kan tänka dig att söka i första och andra hand och kontrollera att avtalet är öppet för ditt ämnesområde, att det finns relevanta kurser och att du har de språkkunskaper som krävs. Gör en preliminär bedöming av kurserna du tänker läsa. De ska gå att tillgodoräkna i din Chalmersexamen avseende innehåll och nivå.

Höst, vår eller helt år? 

Oavsett om du vill åka på Erasmusutbyte på hösten, våren eller hela året så ska du söka den 15e februari.

I mån av plats kan man söka överblivna platser på hösten för att åka ut under våren. Hör med respektive koordinator om det finns platser kvar på den skola du är intresserad av. Ansök i så fall 15 oktober men tänk på att utbudet då är begränsat.

Om deadline infaller under en helg går det bra att ansöka fram till närmast följande vardag.

Ansökan

 
 
Skicka in en ansökan om utbyte elektroniskt senast den 15 februari för utbyte på höst eller helår respektive 15 oktober för utbyte på vårterminen.
Ansökningar till Arkitektskolor ska ha porfolio bifogad, den laddar du också upp i MoveOn

Besked om nominering ges i mars respektive november. 
 
För att få åka som utbytesstudent inom ERASMUS bör du inte ha mer än 23 hp som inte är godkända men det finns inget lägsta betygsmedelvärde för behörighet till Erasmus
 
Du kan ansöka om två alternativ inom ERASMUS. Dessa ska rangordnas i första och andra hand. Om du blir utan nominering på grund av för hög konkurrens i urvalet så kan du ändå få chansen att söka bland de platser som inte är tillsatta.

Portfolio för Arkitektur / Arkitektur och Teknik

Maximal storlek på portfolion är 10 Mb och formatet  ska vara landscape och pdf. Namnge filen enligt följande: ERASMUS_ EFTERNAMN_FÖRNAMN

Portfolion ska laddas upp som bilaga till din ansökan i MoveOn
 
Portfolion ska vara uppladdad och klar 15/2 respektive 15/10. Om deadline infaller under en helg går det bra att ladda upp fram till måndagen efter.

Urval

Urvalsmetoden är:
Meritvärde= viktat betygsvärde x Produktionsfaktorn
Viktat betygsvärde tas fram genom att sifferbetyg multipliceras med kurspoäng inom aktuellt program. Detta innebär att mer omfattande kurser får mer tyngd i medelvärdet. Endast avslutade kurser räknas med. Bokstavsbetyg (G) ingår inte.
Med produktionsfaktor avses de poäng som studenten tar i förhållande till full studietakt dvs. i snitt 30 hp per termin. Produktionsfaktorn kan maximalt bli 1.0 vid full studietakt.
 
Beräkning av meritvärde
Exempel: Student A har 4,5 i viktat betygsmedel och har en förväntad poängproduktion på 150 hp (inom program). Student A har dock två tentor oavklarade motsvarande 15 hp och får därför en studietakt på 90% . Meritvärdet blir då: 4,5*0,90=4,05

Urval Arkitektur

Arkitektstudenter ges ett meritvärde utifrån sin portfölj av Institutionen för arkitektur och detta meritvärde ersätter viktat medelvärde.

Urval Arkitektur och teknik

Arkitektur och teknikstudenter kan antingen söka avtal inom Väg- och vatten och då är det viktat medelbetyg som ger meritvärdet, eller så kan de söka arkitektskolor och då ska en portfölj lämnas in för bedömning. Institutionen för arkitektur avger sen ett meritvärde på denna portfölj. 

Motivationsbrev

Ett motivationsbrev ska bifogas ansökan och används som urvalsmetod ifall flera studenter har samma meritvärde. Brevet kan vara skrivet på antingen svenska eller engelska och det ska förklara varför du söker utbytesstudier och argument för att du är en god kandidat.

Studieuppehåll?

Det är viktigt att begära studieuppehåll om du inte tänker plugga en termin annars tickar studietiden på utan att du tar poäng och då försämras ditt meritvärde. Registerarde studieuppehåll påverkar då inte ditt meritvärde. Om du däremot tenterat en kurs inom program under uppehållet kommer din studietid förlängas proportion till kursens storlek. Om du "plussar" en tenta, för att höja betyget så påverkas inte din studietakt under förutsättning att det nya resultatet hamnar på det datum som kursen först blev godkänd.

Bytt program?

Meritvärde beräknas bara på det program som studenten är registrerad på vid ansökningstillfället. Studenter som bytt program behöver få möjliga kurser från det gamla programmet tillgodoräknade för att eventuellt uppfylla behörighetskraven.

Masterprogram med annan ämnesinriktning?

Många studenter byter inriktning efter kandidatdelen. Det är det ämnesområde du tillhör vid ansökningstillfället som avgör vilka avtal du kan söka. Om till exempel en maskinteknikstudent har tänkt avsluta med en master inom Industriell ekonomi så kan denne student ändå endast söka avtal som är knutna till M eftersom det är förkunskaperna som styr.
 
Studenter som byter ämnesinriktning måste vara medvetna om att avtalet kan vara knutet till vissa fakulteter och att det inte är självklart att man kan läsa kurser inom andra inriktningar än vad avtalet medger. Ibland finns det dock en hög flexibilitet när det gäller kursval. Chalmers kan aldrig garantera antagning hos mottagaruniversitetet.

Tacka ja eller nej till din plats!

När urvalet är klart meddelas du per e-post om du erbjudits en plats. Du får då ett par dagar på dig att bekräfta platsen. Det är därför av största vikt att du bevakar din e-post (och eventuella spamfilter). Om du inte tackar ja i tid kan din plats komma att erbjudas någon annan.
De studenter som inte tilldelas någon plats i första urvalet får en chans att söka i en andra omgång. Instruktioner för detta meddelas per e-post.

Publicerad: fr 09 okt 2015. Ändrad: on 15 feb 2017