Så bedrivs utbildningen på Chalmers i höst

För att minska risken för fortsatt spridning av coronaviruset bedrivs höstens undervisning i ett blandformat med delar på campus och delar online. Av utbildnings- och studiesociala skäl ser Chalmers det som viktigt och nödvändigt att genomföra delar av undervisningen på campus, så som laborationer, simuleringar eller gruppövningar. Därför äger sådana utbildningsmoment rum på campus, i den mån myndigheternas rekommendationer tillåter det. Det gäller samtliga Chalmers utbildningar, på grund- och masternivå.

Under vårterminen 2020 ställde Chalmers snabbt om till distansundervisning för alla kurser, på grund av coronavirusutbrottet. Denna snabba omställning har gett många lärdomar och har ökat Chalmers kapacitet att bedriva god undervisning även på distans. Denna erfarenhet tas nu till vara under höstterminen 2020. 

Arbete pågår kontinuerligt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för distansundervisning. Metoder och arbetssätt varierar mellan kurser och även under en kurs. Det är viktigt att du håller dig informerad i kursrummet i canvas om vad som gäller för just din kurs.

Följande gäller för höstens undervisning, för alla Chalmers utbildningar:

  • Undervisningsmoment och examination som bedöms vara viktiga att genomföra på campus kan genomföras på campus. Sådan undervisning och examination kan t ex vara laborationer, simuleringar eller projekt. Storlek på grupper ska avvägas i förhållande till storlek på undervisningssal med hänsyn tagen till social distansering och myndigheternas rekommendationer i övrigt. En riskanalys av de moment som sker på campus skall också genomföras. 
  • Övrig undervisning skall genomföras på distans.
  • Studenter på masterprogram med engelska som undervisningsspråk, som från starten av höstterminen inte kan delta i campusbaserad undervisning på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin, kan delta i utbildningens alla moment på distans, så länge dessa restriktioner består. 
  • Chalmers ledning kommer regelbundet att ompröva ställningstagandet till hur stor omfattning undervisningen på campus kan ha utifrån myndigheternas rekommendationer för högskolesektorn.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fartygsförlagd utbildning (FFU) kan genomföras under förutsättning att myndigheternas rekommendationer om social distansering följs och en riskanalys har genomförts.
  • De studenter som läser på institutioner som är integrerade mellan Chalmers och Göteborgs universitet får särskilda instruktioner hur de ska förhålla sig till de beslut som skiljer sig åt mellan de båda lärosätena.  
  • Kurser med undervisningsspråk engelska på kandidatnivå, som har internationella studenter vilka inte kan delta i campusbaserad undervisning på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin, ska kunna följas och examineras på distans. 
Eftersom förutsättningar och restriktioner från myndigheterna kan ändras snabbt är Chalmers berett att ta nya beslut efterhand. 

Nya studenter på Chalmers grundprogram

För studenter som börjar årskurs 1 av våra grundnivåprogram, inklusive Tekniskt basår och Sjöbefäl klass VII, är det särskilt viktigt att introduceras väl till studier och studentliv på Chalmers. Därför ska undervisning för nya studenter, inklusive introduktionsundervisningen, ges företräde i planeringen av genomförandet av campusförlagda inslag. 

Information till våra masterstudenter 

För studier vid program på masternivå gäller samma grundförutsättningar som för övriga utbildningar på Chalmers, det vill säga att undervisningsmoment och examination som är viktiga att genomföra fysiskt på campus också kan ske på plats under förutsättning att myndigheternas rekommendationer om social distansering följs och en riskanalys genomförts. 

Inkommande utbytesstudenter 2020

Inkommande utbytesstudenter som har antagits för utbytesstudier vid Chalmers under höstterminen 2020 kan genomföra sitt utbyte på Chalmers, förutsatt att deras hemuniversitet tillåter det och att det inte finns några restriktioner till Sverige från deras hemländer. Utbytesstudenter måste vara på plats på Chalmers vid höstterminens start för att delta i utbytet. Det går inte att delta i utbytet på distans eller att gå med senare under terminen. Om du vill flytta ditt utbyte till vårterminen 2021 kan du göra det i samråd med ditt hemuniversitet, om det kan göras utan att andra studenter påverkas. För utbyten med bostadsgaranti kan bostäder inte garanteras om utbytet flyttas till en annan termin.​

Kommande beslut

Eftersom förutsättningar och restriktioner från myndigheterna kan ändras snabbt kan Chalmers behöva göra nya ställningstaganden efterhand. Vid lättade eller upphörda restriktioner kan undervisningen i utökad grad ges på campus, med fortsatt möjlighet för internationella studenter som på grund av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin behöver delta i undervisningen på distans att göra så.

Samlad information om covid-19-situationen

chalmers.se/info​ hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Praktiska frågor kring distansundervisning

Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?

Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.

På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. 

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Det finns också flera programvaror som du kan ladda ner och installera på din egen dator, se mer på Studentportalen/Kontakt/IT-support/Programvaror.

Fjärranslut till studentdatorsalar:

StuDAT Windows
StuDAT Linux  

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 

Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Får lärare spela in streamade föreläsningar och lägga upp på Canvas? 

Att spela in en föreläsning är en personuppgiftsbehandling om en student riskerar att komma med på bild eller att tal spelas in. För att minimera riskerna för att personuppgifter sprids utan en students godkännande ska föreläsare inleda med att berätta att föreläsningen kommer att spelas in och att de som inte vill riskera att fastna på bild/ljud får stänga av sin kamera och ställa eventuella frågor via chatten istället för genom tal.  Den filmade föreläsningen får bara delas i det slutna Canvasrummet och får inte användas i framtida undervisning (t.ex. om föreläsningen skulle ges på distans någon mer gång). Filmen ska också raderas efter avslutad kurs.​
​​​​

Publicerad: må 09 nov 2020.