Så bedrivs utbildningen på Chalmers vårterminen 2021

​​Under vårterminen kommer Chalmers fortsätta att bedriva utbildning i ett blandformat, genom att delar av undervisningen genomförs på plats och andra delar digitalt. Vår ambition är att öka inslagen där studenterna närvarar fysiskt vid undervisningen, i den mån det är möjligt utifrån en riskbedömning och myndigheternas rekommendationer. Ökad kontakt mellan lärare och studenter är också önskvärt. 

  • Studenter på program som är integrerade mellan Chalmers och Göteborgs universitet kommer bli informerade om vad som gäller i de eventuella fall där besluten mellan de två institutionerna skiljer sig åt.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och fartygsförlagd utbildning (FFU) kan genomföras under förutsättning att myndigheternas rekommendationer om social distansering följs och en riskanalys har genomförts.

Internationella studenter måste infinna sig vid terminsstart

  • Internationella studenter måste infinna sig på Chalmers senast vid vårterminens start 18 januari 2021, för att fortsätta sina studier under vårterminen. En student som inte kan infinna sig på campus senast till vårterminens start får ansöka om studieuppehåll och återuppta studierna vid ett senare tillfälle. Om du har frågor, kontakta du din studievägledare. Läs mer på Studentportalen om hur du ansöker om studieuppehåll
  • Avgiftsskyldiga studenter som redan har betalt studieavgiften och inte har möjlighet att komma i tid till starten av vårterminen 2021 kan få studieavgiften återbetald. Ansökan ska ha inkommit till Chalmers senast vid terminsstart 18 januari 2021. Din ansökan om återbetalning skickar du till tuitionfees@chalmers.se​

Utbytesstudier under vissa förutsättningar 

  • Chalmers har beslutat att både ta emot utländska studenter och nominera egna för utbytesstudier. För inresande utbytesstudenter gäller att de får genomföra sitt utbyte om hemuniversitetet tillåter det och det inte finns några inreserestriktioner från deras land till Sverige. Dessutom måste studenten infinna sig på Chalmers för sina studier. Om det inte går till terminsstarten får examinator avgöra om studenten kan ansluta senare – och i så fall när. 
  • För utresande studenter gäller att utbytet får genomföras om det inte finns några reserestriktioner till landet där hen ska studera. Även om studierna sker på distans måste studenten befinna sig i det aktuella landet under utbytesperioden, för att försäkringar och stipendier ska gälla. Det kan vara möjligt att läsa en läsperiod på Chalmers och därefter ansluta till utbytesuniversitetet, om det finns plats på Chalmers kurser och passar med studieplaneringen. 
  • Har du frågor kring utbytesstudier kontakta din CIM-koordinator​​

Besluten kan ändras ​

Beslutet om vårens undervisningen kan förändras om omvärldsläget eller Chalmers förutsättningar för att bedriva campusundervisning ändras.

Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor​​.

Samlad information om covid-19-situationen

chalmers.se/info​ hittar du samlad information och anvisningar kring situationen med covid-19. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Praktiska frågor kring distansundervisning

Är det något särskilt jag ska tänka på i och med distansundervisningen?

Som student har du ansvar för din egen studiesituation och det är viktigt att du skaffar dig goda rutiner och en fungerande struktur för ditt hemarbete och att du tar del av den information och de instruktioner som uppdateras kontinuerligt på hemsidor och plattformar.

På Studentportalen finns tips på hur du ska få dina studier att fungera så bra som möjligt. Din programstudievägledare kan också ge dig stöd i denna situation och finns tillgänglig på vardagar via mejl eller telefon. Du finner kontaktuppgifter här

Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk?
Vad gäller om jag missar obligatoriska moment för att jag blir sjuk? Samma regler gäller som för kurser på campus. Det vill säga om du missar obligatoriska moment på grund av sjukdom behöver du kompensera för det. Ta kontakt med din examinator för att diskutera vidare i så fall. Du som student ska skyndsamt informera högskolan via corona@chalmers.se​ om du har varit på campus i undervisningssituation och inom 24 timmar efter det fått symptom på covid-19. Uppge vilken kurs du läser vid tillfället för det eventuella smittillfället.

Jag har ingen egen dator, hur ska jag göra då?
Som student med passerkort kan du använda datorsalar på campus som vanligt. 

Jag behöver särskilda program för att kunna fortsätta min kurs, dessa har jag inte i min privata dator, hur ska jag göra?
Datorsalar på campus är öppna och dit kan du komma och arbeta om du behöver. Du kan också fjärransluta till datorerna i datorsalarna så att du kan komma åt programvaror hemifrån. 

Det finns också flera programvaror som du kan ladda ner och installera på din egen dator, se mer på Studentportalen/Kontakt/IT-support/Programvaror.

Fjärranslut till studentdatorsalar:

StuDAT Windows
StuDAT Linux  

Gäller min försäkring när jag studerar på distans?
Personskadeförsäkring för studenter, som är en olycksfallsförsäkring som du som student omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige, gäller inte om du studerar eller deltar utbildningen online från hemmet, på stadsbibliotek och så vidare. För olycksfall i hemmet måste du ha en egen försäkring. 

För studenter som omfattas av någon av försäkringarna Student IN/FAS/FAS plus och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar gäller försäkringen som vanligt. Om du vill avbryta dina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Du omfattas inte heller av någon försäkring från Kammarkollegiet i ditt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Vilka verktyg ska vi som studenter använda för att kunna samarbeta?
Här har Chalmers ingen särskild rekommendation. Det går bra att bilda grupper i Canvas och även använda Teams som innehåller många funktioner för att dela information, ha digitala möten och kommunicera. Logga in med ditt Chalmerskonto. 

Det går även bra att använda andra kommunikations- och samarbetsplattformar som finns på marknaden.

Får lärare spela in streamade föreläsningar och lägga upp på Canvas? 

Att spela in en föreläsning är en personuppgiftsbehandling om en student riskerar att komma med på bild eller att tal spelas in. För att minimera riskerna för att personuppgifter sprids utan en students godkännande ska föreläsare inleda med att berätta att föreläsningen kommer att spelas in och att de som inte vill riskera att fastna på bild/ljud får stänga av sin kamera och ställa eventuella frågor via chatten istället för genom tal.  Den filmade föreläsningen får bara delas i det slutna Canvasrummet och får inte användas i framtida undervisning (t.ex. om föreläsningen skulle ges på distans någon mer gång). Filmen ska också raderas efter avslutad kurs.​
​​​​​ ​​

Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.