Så bedrivs utbildningen på Chalmers vårterminen 2021

​​Under vårterminen kommer Chalmers fortsätta att bedriva utbildning i ett blandformat, genom att delar av undervisningen genomförs på plats och andra delar digitalt. Vår ambition är att öka inslagen där studenterna närvarar fysiskt vid undervisningen, i den mån det är möjligt utifrån en riskbedömning och myndigheternas rekommendationer. Ökad kontakt mellan lärare och studenter är också önskvärt. 

Studenter på program som är integrerade mellan Chalmers och Göteborgs universitet kommer bli informerade om vad som gäller i de eventuella fall där besluten mellan de två institutionerna skiljer sig åt.

Internationella studenter måste infinna sig vid terminsstart

  • Internationella studenter som påbörjat sina studier på distans måste infinna sig på Chalmers senast vid vårterminens start 18 januari 2021, för att fortsätta sina studier under vårterminen. En student som inte kan infinna sig på campus senast till vårterminens start får ansöka om studieuppehåll och återuppta studierna vid ett senare tillfälle. Om du har frågor, kontakta du din studievägledare. Läs mer på Studentportalen om hur du ansöker om studieuppehåll
  • Avgiftsskyldiga studenter som redan har betalt studieavgiften och inte har möjlighet att komma i tid till starten av vårterminen 2021 kan få studieavgiften återbetald. Ansökan ska ha inkommit till Chalmers senast vid terminsstart 18 januari 2021. Din ansökan om återbetlning skickar du till tuitionfees@chalmers.se​

Utbytesstudier under vissa förutsättningar 

  • Chalmers har beslutat att både ta emot utländska studenter och nominera egna för utbytesstudier. För inresande utbytesstudenter gäller att de får genomföra sitt utbyte om hemuniversitetet tillåter det och det inte finns några inreserestriktioner från deras land till Sverige. Dessutom måste studenten infinna sig på Chalmers för sina studier. Om det inte går till terminsstarten får examinator avgöra om studenten kan ansluta senare – och i så fall när. 
  • För utresande studenter gäller att utbytet får genomföras om det inte finns några reserestriktioner till landet där hen ska studera. Även om studierna sker på distans måste studenten befinna sig i det aktuella landet under utbytesperioden, för att försäkringar och stipendier ska gälla. Det kan vara möjligt att läsa en läsperiod på Chalmers och därefter ansluta till utbytesuniversitetet, om det finns plats på Chalmers kurser och passar med studieplaneringen. 
  • Har du frågor kring utbytesstudier kontakta din CIM-koordinator​​

Besluten kan ändras ​

Beslutet om vårens undervisningen kan förändras om omvärldsläget eller Chalmers förutsättningar för att bedriva campusundervisning ändras.

Håll dig uppdaterad via Krisinformation.se och Folkhälsomyndighetens webbsidor​​.

Publicerad: to 12 nov 2020.