Miljö och hållbar utveckling inom utbildning

 
De professioner som utbildas på Chalmers behöver kompetens inom miljö och hållbar utveckling för att kunna bidra till att lösa de stora och vitt skilda utmaningar som samhället står inför vad gäller: fattigdom och sociala orättvisor, klimatförändring, förlust av biodiversitet och produktionsförmåga hos jordbruksmark, emissioner av ämnen som är giftiga eller leder till negativ påverkan på ekosystem samt tillgång till sällsynta metaller och energiresurser. Dessa utmaningar berör alla professioner oberoende av vilka områden man arbetar inom.

Civilingenjörer, högskoleingenjörer, sjöingenjörer och sjökaptener behöver denna kompetens framförallt i samband med hantering, utformning och utveckling av produkter, processer och system samt för att förstå teknikens möjligheter och begränsningar och vilken roll den kan ha i samhället.

Arkitekter behöver denna kompetens framförallt i samband med planering, gestaltning, vårdandet och förnyandet av bebyggelsemiljöer och byggnader samt för att ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön.

Ämneslärare behöver denna kompetens framförallt i det pedagogiska arbetet.
 

7,5 hp miljö och hållbar utveckling i alla program

Chalmers har ett lokalt examenskrav att det inom alla högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och arkitektutbildningar samt i utbildningarna för sjöingenjör, sjökapten och ämneslärare skall ingå 7,5 hp miljö och hållbar utveckling. Detta är i linje med de nationella examenskrav som finns på utbildningsprogrammen. Chalmers lokala examenskrav uppfylls i alla program genom obligatoriska kurser.
 
Chalmers har ambitionen att alla utbildningsprogram skall innehålla integrerade inslag av hållbar utveckling även i andra kurser, och att alla studenter skall ha möjlighet att välja ett mastersprogram med särskild inriktning mot miljö och hållbar utveckling.
De mastersprogram som har en särskild inriktning mot hållbar utveckling är:
  • Design for sustainable development
  • Industrial ecology
  • Infrastructure and environmental engineering
  • Innovative and sustainable chemical engineering
  • Sustainable energy systems

Miljöprofilera din utbildning

Det är även möjligt att söka valbara kurser med stark koppling till hållbar utveckling. Exempel på några sådana kurser är: Global issues in sustainable development, Leadership for sustainability transitions - Challenge Lab preparational course, Reality studio, Social entrepreneurship och Sustainable development.
Använd sökfunktionen Sök i kursutbudet för att hitta kurser med fokus på miljö och hållbar utveckling i Chalmers kursutbud. Fyll i temamärkningen (rutan) miljö och hållbar utveckling i sökfönstret för att filtrera sökresultatet.

I Challenge Lab lär du dig leda arbetet mot hållbara omställningar

Kursen Leadership for sustainability transitions - Challenge Lab preparational course utrustar dig med relevanta perspektiv, metoder och verktyg för att leda utmaningsdriven omställning. Detta innefattar såväl kunskap om principer för hållbar utveckling, komplexa dynamiska system i flera nivåer, back-casting och designmetodik. Med denna grund kommer du att samverka med relevanta aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor för att identifiera projektidéer som kan utvecklas vidare inom ramen för Challenge Lab.
Kursen är också en förberedelse för att göra ett examensarbete i Challenge Lab, och studenter som är antagna på kursen har prioritet i ansökansprocessen för sådant examensarbete. Läs mer på Challenge lab:s hemsida.

Pedagogisk utveckling med fokus på hållbarhet

Det pågår ett kontinuerligt arbete på Chalmers att säkerställa god kvalitet i undervisningen för hållbar utveckling samt att öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen. För Chalmers grundutbildning finns en utsedd pedagogisk utvecklingsledare som utifrån fokus på hållbarhet arbetar med att stödja såväl programansvariga som lärare i arbetet med hållbar utveckling i kurser och program. Chalmers har stort stöd i det arbetet genom studentföreningen Chalmers students for sustainability och den ideella organisationen Miljöbron.

Chalmers Students for Sustainability, CSS

Chalmers students for sustainability (CSS) är en studentförening som arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att stödja forskning, utbildning, och samverkan för hållbar utveckling. CSS ordnar möten, föreläsningar, studiebesök och driver projekt.

Webbplatsen för Chalmers students for sustainability

Miljöbron

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar hållbarhetsprojekt mellan studenter och näringsliv. Genom Miljöbron får du som student möjlighet att komma ut i arbetslivet och hjälpa företag med konkreta uppgifter, samtidigt som du skaffar dig nya erfarenheter och utökar ditt kontaktnät. Företagen får i sin tur hjälp med att lösa ett problem som kan vara svårt att hinna med i den dagliga verksamheten. På så vis bidrar du som student till utvecklingen mot ett mer hållbart företagande.

Projekten som Miljöbron förmedlar kan behandla allt från miljöledning och energiteknik till kommunikation, ekonomi och produktutveckling. Det finns kortare uppdrag på 20 timmar och längre projekt i form av examensarbeten, kursprojekt eller praktikplatser. Gemensamt är att de präglas av en hållbarhetsaspekt. Miljöbron finns med under hela projektet och fungerar som en hjälpande hand för både studenten och företaget.

Webbplatsen för Miljöbron
 
Bildtext: Vattenränna, interlör från miljökemiska labbet på Institutionen för bygg och miljö.
Foto: Jan-Olof Yxell

Publicerad: on 16 sep 2009. Ändrad: fr 31 mar 2017