Miljö och hållbar utveckling inom utbildning

 
De professioner som utbildas på Chalmers behöver kompetens inom miljö och hållbar utveckling för att kunna bidra till att lösa de stora och vitt skilda utmaningar som samhället står inför vad gäller: fattigdom och sociala orättvisor, klimatförändring, förlust av biodiversitet och produktionsförmåga hos jordbruksmark, emissioner av ämnen som är giftiga eller leder till negativ påverkan på ekosystem samt tillgång till sällsynta metaller och energiresurser. Dessa utmaningar berör alla professioner oberoende av vilka områden man arbetar inom.

Civilingenjörer, högskoleingenjörer, sjöingenjörer och sjökaptener behöver denna kompetens framförallt i samband med hantering, utformning och utveckling av produkter, processer och system samt för att förstå teknikens möjligheter och begränsningar och vilken roll den kan ha i samhället.

Arkitekter behöver denna kompetens framförallt i samband med planering, gestaltning, vårdandet och förnyandet av bebyggelsemiljöer och byggnader samt för att ta hänsyn till samhällets och alla människors olika behov och funktionsförmåga, liksom till samspelet mellan människor och den fysiska livsmiljön.

Ämneslärare behöver denna kompetens framförallt i det pedagogiska arbetet.
 

7,5 hp miljö och hållbar utveckling i alla program

Chalmers har ett lokalt examenskrav att inom alla högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och arkitektutbildningar samt i utbildningarna för sjöingenjör, sjökapten och ämneslärare ska ingå 7,5 hp miljö och hållbar utveckling. Detta är i linje med de nationella examenskrav som finns på utbildningsprogrammen. Chalmers lokala examenskrav uppfylls i alla program genom obligatoriska kurser.
 
Chalmers har ambitionen att alla utbildningsprogram ska innehålla integrerade inslag av hållbar utveckling även i andra kurser, och att alla studenter ska ha möjlighet att välja ett mastersprogram med särskild inriktning mot miljö och hållbar utveckling.
De mastersprogram som har en särskild inriktning mot hållbar utveckling är:
  • Design for sustainable development
  • Industrial ecology
  • Infrastructure and environmental engineering
  • Innovative and sustainable chemical engineering
  • Sustainable energy systems

Miljöprofilera din utbildning

Det är även möjligt att söka valbara kurser med stark koppling till hållbar utveckling. Exempel på kurser är: Global issues in sustainable development, Leadership for sustainability transitions - Challenge Lab preparational course, Reality studio, Social entrepreneurship och Sustainable development.
Använd sökfunktionen Sök i kursutbudet för att hitta kurser med fokus på miljö och hållbar utveckling i Chalmers kursutbud. Fyll i rutan miljö och hållbar utveckling i sökfönstret för att filtrera sökresultatet.

Challenge Lab lär dig leda arbetet mot hållbara omställningar

Kursen Leadership for Sustainability Transitions eller Ledarskap för hållbarhetsomställningar utrustar dig med perspektiv, metoder och verktyg för att leda utmaningsdriven omställning. Kursen omfattar såväl kunskap om principer för hållbar utveckling, komplexa dynamiska system, back-casting och designmetodik. Med den kunskapen är du rustad att samverka med aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor för att identifiera projektidéer som kan utvecklas inom Challenge Lab. Kursen är också en förberedelse för att göra examensarbetet på Challenge Lab. Studenter som är antagna på kursen har prioritet för sådant examensarbete. Läs mer på Challenge lab:s hemsida.

Pedagogisk utveckling med fokus på hållbarhet

Det pågår ett kontinuerligt arbete på Chalmers att säkerställa god kvalitet i undervisningen för hållbar utveckling och att öka integreringen av hållbar utveckling i utbildningsprogrammen. För Chalmers grundutbildning finns en pedagogisk utvecklingsledare som utifrån fokus på hållbarhet stöttar programansvariga och lärare i arbetet med hållbar utveckling i kurser och program. Chalmers har stort stöd i det arbetet genom studentföreningen Chalmers students for sustainability och Miljöbron.

Chalmers Students for Sustainability, CSS

Studentföreningen Chalmers students for sustainability (CSS) arbetar för ett hållbart samhälle genom att stödja forskning, utbildning, och samverkan för hållbar utveckling. CSS ordnar möten, föreläsningar, studiebesök och driver projekt.

Chalmers students for sustainability

Miljöbron

Den ideella organisationen Miljöbron förmedlar hållbarhetsprojekt mellan studenter och näringsliv. Genom Miljöbron kommer studenter ut i arbetslivet och hjälper företag med konkreta uppgifter, samtidigt som de får nya erfarenheter och utökar sitt kontaktnät. Företagen får i sin tur hjälp att lösa ett problem som kan vara svårt att hinna med i den dagliga verksamheten. På så vis bidrar du som student till utvecklingen mot ett mer hållbart företagande.

Projekten som Miljöbron förmedlar kan behandla allt från miljöledning och energiteknik till kommunikation, ekonomi och produktutveckling. Det finns kortare uppdrag på 20 timmar och längre projekt i form av examensarbeten, kursprojekt eller praktikplatser. Gemensamt är att de präglas av en hållbarhetsaspekt. Miljöbron finns med under hela projektet som en hjälpande hand för både studenten och företaget.
Miljöbron
 
Bildtext: Vattenränna, interiör från miljökemiska labbet på Institutionen för bygg och miljö.
Foto: Jan-Olof Yxell

Sidansvarig Publicerad: må 21 sep 2020.